8 SEPTEMBER 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid, betreffende een aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 september 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 juni 2021

Aanvullende werkloosheidsuitkering in geval van schorsing van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst omwille van tijdelijke werkloosheid gerelateerd aan het coronavirus (Overeenkomst geregistreerd op 16 juli 2021 onder het nummer 166042/CO/207)

Overwegende de uitzonderlijke situatie waarmee België in het algemeen en de werkgevers en de werknemers in het bijzonder te maken krijgt in het kader van de coronacrisis;

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de bedienden uit de scheikundige nijverheid en op de bedienden waarvan de functies opgenomen zijn in de classificatie der functies opgesteld door dit paritair comité, hierna "de werknemer(s)" genoemd.

Met "werknemer(s)" wordt verstaan : de mannelijke en vrouwelijke werknemers.

Art. 2. De werknemers waarvan de uitvoering van de arbeidsovereenkomst tijdens de duur van deze collectieve arbeidsovereenkomst wordt geschorst omwille van tijdelijke werkloosheid wegens overmacht gerelateerd aan het coronavirus hebben recht, ten laste van hun werkgever, op een aanvullende werkloosheidsuitkering vastgelegd op 11 EUR per dag waarop niet wordt gewerkt in toepassing van de regeling tijdelijke...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT