8 OKTOBER 2020. - Decreet houdende bekrachtiging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr. 21 van 11 juni 2020 houdende de aangepaste begroting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de filmsector en de audiovisuele sector) ter ondersteuning van het herstel van de filmsector in het kader van de COVID-19-crisis

 
GRATIS UITTREKSEL

Het Parlement van de Franse Gemeenschap heeft aangenomen en Wij, Regering, bekrachtigen hetgeen volgt :

Enig artikel. Het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van bijzondere machten nr.21 van 11 juni 2020 houdende de aangepaste begroting van het « Centre du Cinéma et de l'Audiovisuel » (Centrum voor de filmsector en de audiovisuele sector) ter ondersteuning van het herstel van de filmsector in het kader van de COVID-19-crisis wordt bekrachtigd overeenkomstig artikel 4 van het decreet van 17 maart 2020 tot toekenning van bijzondere machten aan de Regering in het kader van de gezondheidscrisis in verband met het COVID-19 coronavirus.

Kondigen dit decreet af, bevelen dat het in het Belgisch Staatsblad zal worden bekendgemaakt.

Brussel, 8 oktober 2020.

De Minister-President,

P.-Y. JEHOLET

De Vice-President en Minister van Begroting, Ambtenarenzaken, Gelijke kansen en het toezicht op "Wallonie-Bruxelles Enseignement",

F. DAERDEN

De Vice-Presidente en Minister van Kind...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT