8 OKTOBER 2020. - Besluit van de Waalse Regering genomen ter uitvoering van artikel 110bis, § 1, van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn betreffende de elektronische verzending van de akten die onder het administratief toezicht vallen

 
GRATIS UITTREKSEL

De Waalse Regering,

Gelet op de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn, inzonderheid op artikel 110bis, § 1, lid 3, ingevoegd bij het decreet van 6 april 1995 en vervangen bij het decreet van 23 januari 2014;

Gelet op het rapport opgesteld op 2 juni 2020 overeenkomstig artikel 4, 2°, van het decreet van 3 maart 2016 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen voor de aangelegenheden geregeld krachtens artikel 138 van de Grondwet;

Gelet op het advies van de Federatie van de Openbare centra voor maatschappelijk welzijn, gegeven op 2 juli 2020;

Gelet op het advies 67.959/4 van de Raad van State, gegeven op 28 september 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van de Plaatselijke Besturen;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. Dit besluit regelt, overeenkomstig artikel 138 van de Grondwet, een materie bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

  1. de lokale overheid: het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn of de vereniging bedoeld in hoofdstuk XII van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn dat/die instemt met het programma voor elektronische verzending;

  2. de deponent: de persoon die verantwoordelijk is voor de elektronische verzending en die de hoogste hiërarchische positie bekleedt in het personeel van de lokale overheid.

Art. 3. De deponent authentificeert zich, verzendt en bevestigt de gegevens die de dossiers en de stukken omvat vallend onder het administratief toezicht van de Regering en van de provinciegouverneur, dat toegankelijk is vanaf het e-loket van de portaalsite van de plaatselijke besturen of overeenkomstig de richtlijnen van de "SPW" Binnenlandse aangelegenheden en Sociale actie via een enig e-loket.

De Minister van Plaatselijke Besturen voorziet in de toekenningsmodaliteiten van de toegangsrechten tot het loket bedoeld in het eerste lid.

Art. 4. Als het in artikel 3 bedoelde overgemaakte dossier niet alle verantwoordingsstukken bevat, wordt de aanvullende...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT