8 JANUARI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 januari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 februari 2022

Invoering van een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid (Overeenkomst geregistreerd op 20 mei 2022 onder het nummer 172924/CO/118)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied en definities

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de voedingsnijverheid.

§ 2. Met "arbeiders" worden alle arbeiders bedoeld, zonder onderscheid naar gender.

HOOFDSTUK II. - Overleg uitzendarbeid

en werkbaarheid in de ondernemingen

Art. 2. § 1. De ondernemingen met een syndicale afvaardiging dienen een afzonderlijke bedrijfs-cao te sluiten inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid.

§ 2. De in paragraaf 1 vermelde bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst dient te vermelden dat zij wordt afgesloten in uitvoering van onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 3. § 1. De ondernemingen met een syndicale afvaardiging die reeds een bedrijfs-collectieve arbeidsovereenkomst voor onbepaalde duur inzake uitzendarbeid en tot verbetering van de werkbaarheid hebben afgesloten, evalueren en optimaliseren deze om de twee jaar, in overleg met de vakbondsafvaardiging, aan de hand van het sectoraal model werkbaarheidsplan zoals opgenomen in de bijlage bij onderhavige collectieve arbeidsovereenkomst. Dat werkbaarheidsplan wordt vervolgens aan Alimento...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT