8 JANUARI 2021. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 tot bepaling van de nadere regels over de projectmethodologie en de projectstuurgroep in het kader van de basisbereikbaarheid

 
GRATIS UITTREKSEL

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 26 april 2019 betreffende de basisbereikbaarheid, artikel 25 en 28.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Inspectie van Financiën heeft advies gegeven op 3 november 2020.

- De Raad van State heeft advies 68.310/3 gegeven op 17 december 2020, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

Initiatiefnemers

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 2, § 1, 2°, van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 september 2019 tot bepaling van de nadere regels over de projectmethodologie en de projectstuurgroep in het kader van de basisbereikbaarheid wordt het woord "voorontwerp" vervangen door het woord "project".

Art. 2. In artikel 4 van hetzelfde besluit worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. aan paragraaf 1, inleidende zin, wordt het woord "uitsluitend" toegevoegd;

 2. in paragraaf 1, 10°, wordt de zinsnede ", heraanleg" opgeheven;

 3. in paragraaf 1 worden punt 13°, 14° en 15° vervangen door wat volgt:

  "13° het bouwen of herinrichten van sluizen en bruggen die aansluiten op publiek toegankelijke voetgangers-, fiets- of weginfrastructuur of het openbaarvervoernetwerk;

 4. de aanleg of uitbreiding van laad- en loskaaien langs waterwegen en die aansluiten op publiek toegankelijke voetgangers-, fiets- of weginfrastructuur of het openbaarvervoernetwerk;

 5. de aanleg of herinrichting van publiek toegankelijke voetgangers-, fiets- of weginfrastructuur op watergebonden gronden.";

 6. in paragraaf 2, eerste lid, 4°, wordt het woord "dringende" opgeheven;

 7. aan paragraaf 2, eerste lid, wordt een punt 5° toegevoegd, dat luidt als volgt:

  "5° het betreft geen aanleg, heraanleg of herinrichting van de kustzone in het kader van kustverdediging, met inbegrip van zandsuppleties.";

 8. aan paragraaf 3, 3°, wordt de volgende zin toegevoegd:

  "Als waterweg wordt niet beschouwd: de scheepvaartwegen, vermeld in artikel 3, 1, van het Verdrag tussen het Vlaams Gewest en het Koninkrijk der Nederlanden inzake het gemeenschappelijk nautisch beheer in het Scheldegebied ondertekend te Middelburg op 21 december 2005 en de uitvoeringsbeslissingen ervan.".

  Art. 3. In artikel 7 van hetzelfde besluit worden het eerste, tweede en derde lid vervangen door wat volgt:

  "Als de infrastructuurgebonden projecten, vermeld...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT