8 FEBRUARI 2024. - Besluit 2023/1419 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie betreffende de dagactiviteitencentra dat uitvoering geeft aan afdeling 4 van hoofdstuk 5 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap

Het College van de Franse Gemeenschapscommissie,

Gelet op het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap, artikelen 16, 17, 46, 47, 59, 60, 70, 71, 72, 74,75, 77, 89, 95, 112 en 119;

Gelet op het decreet van 29 oktober 2010 betreffende de toekenning van subsidies voor de aankoop of de bouw van gebouwen met het oog op de inrichting van dagcentra, verblijfscentra en centra voor begeleid wonen en de organisatie van vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap door de begeleidingsdiensten evenals voor de uitbreiding, de verbouwing, de grote herstellingen, de verbetering van de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit, de uitrusting en de eerste meubilering van deze gebouwen;

Gelet op het besluit 99/262/A van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 25 februari 2000 betreffende de individuele bepalingen van de Brusselse Franstalige Dienst voor Mindervaliden voor de sociale integratie van gehandicapte personen en hun inschakeling in het arbeidsproces, artikelen 73 tot 75;

Gelet op het besluit 2006/554 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 21 september 2006 betreffende de erkenning van en de subsidies aan dagcentra en verblijfscentra voor gehandicapte personen;

Gelet op het besluit 2017/626 van 1 maart 2018 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de vaststelling van de wijzen en procedures voor de erkenning van centra, diensten, woningen of ondernemingen bedoeld in artikel 70 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap;

Gelet op het evaluatieverslag van de impact van dit besluit op de respectieve situatie van vrouwen en mannen van 20 juni 2023;

Gelet op het evaluatieverslag over de impact van dit besluit op de situatie van personen met een handicap van 20 juni 2023;

Gelet op het advies van de afdeling "personen met een handicap" van de Franstalige Brusselse adviesraad voor bijstand aan personen en gezondheid, gegeven op de zitting van 6 september 2023;

Gelet op het advies van het intrafranstalige ministerieel comité voor overleg inzake gezondheidszorg en bijstand aan personen, gegeven op 25 oktober 2023;

Gelet op het advies van de Gegevensbeschermingsautoriteit, bedoeld in de wet van 3 december 2017 tot oprichting van de Gegevensbeschermingsautoriteit;

Gelet op het verzoek om advies binnen een termijn van 30 dagen dat naar de Raad van State werd gestuurd op 13 december 2023, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet binnen die termijn werd meegedeeld;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het advies van de Inspectie van Financiën, gegeven op 3 juli 2023;

Gelet op het akkoord van het Collegelid belast met de Begroting, gegeven op 7 juli 2023;

Overwegende het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap, artikelen 46, 59 en 60;

Op voorstel van het Collegelid bevoegd voor het beleid inzake bijstand aan personen met een handicap,

Na beraadslaging,

Besluit :

HOOFDSTUK 1. - ALGEMENE BEPALINGEN EN DEFINITIES

Artikel 1. Het besluit regelt, in toepassing van artikel 138 van de Grondwet, een aangelegenheid bedoeld in artikel 128 ervan.

Art. 2. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

 1. het decreet: het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap;

 2. het Lid van het College: het lid van het College van de Franse Gemeenschapscommissie dat bevoegd is voor het beleid inzake bijstand aan personen met een handicap;

 3. de vzw: de vereniging zonder winstoogmerk, bepaald in artikel 2, 13° van het decreet, die een aangepaste collectieve woonomgeving inricht;

 4. het centrum: het dagactiviteitencentrum bedoeld in de artikelen 46, 4°, 59 en 60 van het decreet;

 5. het multidisciplinaire team: het team bedoeld in artikel 12, eerste lid van het decreet;

 6. het NM-besluit: het besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 18 oktober 2001 betreffende de toepassing van het decreet van 6 juli 2001 van de Franse Gemeenschapscommissie tot wijziging van diverse wetten betreffende de subsidies toegekend in de gezondheids- en de welzijnssector en betreffende de wijziging van diverse toepassingsbesluiten betreffende de welzijns-, de gezondheids- en de gehandicaptensector en de sector van de socio-professionele inschakeling;

 7. het Plan Tandem: de voorziening voor de inrichting van het einde van de loopbaan die tot stand gebracht is door de Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 april 2009 binnen het paritair subcomité 319.02;

 8. de erkende basiscapaciteit: de maximale capaciteit die voor subsidiëring in aanmerking komt;

 9. de maximale opvangcapaciteit: de capaciteit bepaald op basis van de normen met betrekking tot de infrastructuur zoals bepaald in afdeling 2 van hoofdstuk 3 en overeenkomstig de bepalingen van het verslag bedoeld in artikel 4, 13° van het besluit van 1 maart 2018 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de vaststelling van de wijzen en procedures voor de erkenning van centra, diensten, woningen of ondernemingen bedoeld in artikel 70 van het decreet van de Franse Gemeenschapscommissie van 17 januari 2014 betreffende de inclusie van personen met een handicap, dat wil zeggen het aantal personen dat op eenzelfde moment per infrastructuur kan worden opgevangen;

 10. de opgevangen persoon met een handicap: de persoon met een handicap die opgevangen wordt in een centrum op basis van een gunstige beslissing tot ondersteuning van het multidisciplinaire team en met inachtneming van de voorwaarden die in deze beslissing zijn vastgesteld;

 11. het kind: persoon die tussen 0 en 18 jaar oud is;

 12. de jongere: persoon die tussen 16 en 25 jaar oud is;

 13. de volwassene: persoon van 18 jaar of ouder;

 14. VTE: voltijdse equivalent, zoals vastgesteld in artikel 36, § 1, van dit besluit;

 15. het decreet van 29 oktober 2010: het decreet van 29 oktober 2010 betreffende de toekenning van subsidies voor de aankoop of de bouw van gebouwen met het oog op de inrichting van dagcentra, verblijfscentra en centra voor begeleid wonen en de organisatie van vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap door de begeleidingsdiensten evenals voor de uitbreiding, de verbouwing, de grote herstellingen, de verbetering van de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit, de uitrusting en de eerste meubilering van die gebouwen;

 16. het besluit 2011/149 van 14 juli 2011: het besluit 2011/149 van 14 juli 2011 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van subsidies voor de aankoop of de bouw van gebouwen met het oog op de inrichting van dagcentra, verblijfscentra en centra voor begeleid wonen en de organisatie van vrijetijdsbesteding voor personen met een handicap door de begeleidingsdiensten evenals voor de uitbreiding, de verbouwing, de grote herstellingen, de verbetering van de toegankelijkheid voor personen met een beperkte mobiliteit, de uitrusting en de eerste meubilering van die gebouwen.

  HOOFDSTUK 2 - OPDRACHTEN VAN DE CENTRA

  AFDELING 1 - ALGEMENE OPDRACHTEN

  Art. 3. Een centrum wordt opgericht overeenkomstig de bepalingen van artikel 59 van het decreet om de onder artikel 60 van het decreet omschreven opdrachten te vervullen. Het is bestemd voor hetzij volwassenen, hetzij niet-schoolgaande kinderen en jongeren.

  Het centrum staat het hele jaar door in voor de voltijdse of deeltijdse opvang, bij voorkeur overdag, van personen met een handicap waarbij voorzien wordt in een middagmaal.

  AFDELING 2 - SPECIFIEKE OPDRACHTEN

  Art. 4. § 1. Buiten de erkende basiscapaciteit maar binnen de grenzen van de maximale capaciteit kan een vzw verzoeken om voor korte periodes een bepaald aantal plaatsen te reserveren voor personen met een handicap.

  § 2. Binnen de grenzen van zijn erkende basiscapaciteit kan een centrum voor korte periodes opvang voor personen met een handicap organiseren.

  § 3. Een persoon met een handicap die voor korte periodes in een centrum verblijft, kan maximaal 90 dagen per kalenderjaar van deze regeling gebruik maken, gespreid over een of meerdere periodes.

  Overeenkomstig artikel 3, 3° van het decreet wordt met de opvang gedurende korte periodes beoogd om de autonomie te ontwikkelen van de persoon met een handicap die opgevangen wordt. Bijkomend aan de eerste doelstelling wordt beoogd kort verblijf toe te staan aan de verzorgers die dicht bij de persoon met een handicap staan.

  HOOFDSTUK 3 - ERKENNINGSNORMEN

  AFDELING 1 - KWALITEITSNORMEN

  Art. 5. Het centrum onderwerpt zich aan de evaluaties, bezoeken en controles die door de overheden georganiseerd worden en verstrekt hen ieder document dat vereist is voor de uitoefening van hun opdrachten.

  Art. 6. In naleving van de bepalingen die in artikel 74 van het decreet bepaald zijn, vermeldt ieder document dat van het centrum afkomstig is de naam van het centrum, de naam van de vzw indien die verschillend is, het ondernemingsnummer, het adres van de activiteitenzetel, het adres van de maatschappelijke zetel indien die verschillend is, de verleende erkenning en de datum van opstelling van het document.

  Art. 7. Het centrum zorgt ervoor dat de personen met een handicap en hun wettelijke vertegenwoordigers toegang hebben tot de documenten die voor hen bestemd zijn en op zijn minst tot: het collectieve project, het huishoudelijk reglement, de geïndividualiseerde overeenkomst en het geïndividualiseerde project.

  Art. 8. Naast de wettelijk verplichte verzekeringen sluit de vzw voor het centrum de volgende verzekeringen af:

 17. burgerlijke aansprakelijkheid voor alle prestaties die onder zijn verantwoordelijkheid verricht worden, met...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT