8 FEBRUARI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020 betreffende de inning van een bijdrage voor het 'Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen' bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020 betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 8 februari 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven

Collectieve arbeidsovereenkomst van 21 maart 2022

Wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020 betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen (Overeenkomst geregistreerd op 15 juli 2022 onder het nummer 174146/CO/327.01)

Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en de werkgevers van de sociale werkplaatsen die ressorteren onder het Paritair Subcomité voor de Vlaamse sector van de beschutte werkplaatsen, de sociale werkplaatsen en de maatwerkbedrijven.

Met "werknemers" wordt bedoeld : zowel arbeiders- als bediendepersoneel.

Art. 2. Deze collectieve arbeidsovereenkomst wijzigt volgende geregistreerde collectieve arbeidsovereenkomst :

- Collectieve arbeidsovereenkomst van 15 september 2020 betreffende de inning van een bijdrage voor het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de sociale werkplaatsen" bestemd voor de opleiding en vorming van risicogroepen, registratienummer : 161283/CO/327.01.

Art. 3...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT