8 DECEMBER 2022. - Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en tewerkstellingsmaatregelen in bepaalde gezondheidsinrichtingen betreft

Het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie,

Gelet op de programmawet van 2 januari 2001, meer bepaald de artikelen 57 en 59;

Gelet op het voorstel van de Beheerraad voor Gezondheid en Bijstand aan Personen van de bicommunautaire Dienst voor Gezondheid, Bijstand aan Personen en Gezinsbijslag, gegeven op 22 februari 2022;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën gegeven op 28 juli 2022;

Gelet op de adviesaanvraag binnen 30 dagen, die op 18 november 2022 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de evaluatie van de impact op de respectieve situatie van vrouwen en mannen, uitgevoerd op 10 november 2022;

Gelet op de evaluatie vanuit het oogpunt van handistreaming, uitgevoerd op 10 november 2022;

Op de voordracht van de leden van het Verenigd College bevoegd voor Welzijn en Gezondheid;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 4 van het koninklijk besluit van 17 augustus 2007 tot uitvoering van de artikelen 57 en 59 van de programmawet van 2 januari 2001 wat de harmonisering van de barema's, de loonsverhogingen en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT