8 DECEMBER 2022. - Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende aanstelling van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

De Brusselse Hoofdstedelijke Regering,

Gelet op de ordonnantie van 2 december 2021 betreffende Brupartners, inzonderheid op artikel 30 ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende aanstelling van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest;

Overwegende de ordonnantie van 13 februari 2014 ertoe strekkende binnen de leden, die door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering benoemd worden in de bestuursorganen van rechtspersonen, een evenwichtige aanwezigheid van vrouwen en mannen te waarborgen;

Overwegende het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 5 maart 2020 houdende bepaling van de representatieve organisaties van de middenstand, de werkgevers, de social-profitsector en de werknemers die in de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest kunnen worden vertegenwoordigd, en houdende vaststelling van het aantal leden dat hen wordt toegekend;

Overwegende het voorstel van BECI;

Overwegende het voorstel van de Union des Classes moyennes (UCM);

Op de voordracht van de Minister-president en van de Minister belast met Economie;

Na beraadslaging,

Besluit :

Artikel 1. In artikel 1, 2de streepje, 2°, van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 14 mei 2020 houdende aanstelling van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT