8 DECEMBER 2021. - Ministerieel besluit houdende de toelating voor de fabricatie van experimentele springstoffen door FN Herstal nv met ondernemingsnummer 0441.928.931 in de afdeling te Zutendaal

De Minister van Economie,

Gelet op de wet van 28 mei 1956 betreffende ontplofbare en voor de deflagratie vatbare stoffen en mengsels en de daarmede geladen tuigen, artikel 1, eerste lid;

Gelet op het koninklijk besluit van 23 september 1958 houdende algemeen reglement betreffende het fabriceren, opslaan, onder zich houden, verkopen, vervoeren en gebruiken van springstoffen, artikel 62;

Gelet op de vergunningsaanvraag voor een inrichting van 1e klasse ingediend op 9 juli 2020 door FN Herstal nv, afdeling Zutendaal, gevestigd Heiwijkerweg 62 te 3690 Zutendaal, bij de deputatie van de provincie van Limburg voor de aanpassing van de vergunning van de afdeling slaghoedjes in het eigendom Heiwijkerweg 62 te 3690 Zutendaal, kadastergegevens (afdeling - sectie - nummer) 1-A-309Z13, meer bepaald de oprichting van een laboratorium voor het uitvoeren van kwaliteits-, veiligheids- en onderzoeksproeven met springstoffen, met daarbijhorende kleinschalige springstofopslag, ter vervanging van het huidige labo;

Gelet op de aanvraag van 16 december 2020 door FN Herstal nv voor een afwijking volgens artikel 62 van het bovengenoemde koninklijk besluit van 23 september 1958 om in dit laboratorium op laboratoriumschaal niet vooraf erkende en ingedeelde springstoffen te mogen produceren in afwijking van artikelen 3 en 7 van datzelfde koninklijk besluit;

Gelet op het besluit van 7 januari 2021 van de deputatie van de provincie Limburg met kenmerk 124.09.20, waarin de vergunning verleend werd om het aangevraagde laboratorium op te richten;

Gelet op het proces-verbaal van nazicht van 6 mei 2021, dat bevestigt dat het laboratorium volgens de voorwaarden opgericht is en in bedrijf mag worden genomen;

Overwegende dat het laboratorium ontworpen en behoorlijk vergund is om op een veilige manier onderzoek te kunnen uitvoeren op springstoffen;

Overwegende dat het de bedoeling is om zowel de kwaliteit van bestaande springstoffen te testen, als om nieuwe experimentele springstoffen te evalueren voor mogelijke toepassingen;

Overwegende dat het onderzoek van experimentele springstoffen voor het bedrijf van belang is om bij te blijven in de sector, om nieuwe producten te ontwikkelen en bestaande producten te verbeteren;

Overwegende dat bij dergelijk onderzoek de risico's in een eerste fase niet...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT