8 APRIL 2021. - Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 34 en programma 07 van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021

De Minister-President van de Waalse Regering,

De Minister van Werk, Vorming, Gezondheid, Sociale Actie, Gelijke Kansen en Vrouwenrechten,

Gelet op het decreet van 15 december 2011 houdende organisatie van de begroting, de boekhouding en de verslaggeving van de Waalse openbare bestuurseenheden, inzonderheid op artikel 26;

Gelet op het decreet van 17 december 2020 houdende de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, inzonderheid op artikel 38;

Gelet op de omzendbrief van 18 januari 2001 betreffende het administratief beheer van met Europese fondsen in het Waalse Gewest medegefinancierde programma's, inzonderheid op punt III, 2, vierde lid;

Overwegende dat vereffeningskredieten overgedragen moeten worden naar de basisallocaties 33.02, 41.05 en 45.06, programma 07, van organisatieafdeling 18 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2021, om gevolg te geven aan de tijdens de zittingen van 21 juli 2016, 16 november 2017, 18 januari 2018, 10 januari 2019 en 16 januari 2020 door de Waalse Regering genomen beslissing in het kader van het programma "Interreg V A Frankrijk-Wallonië-Vlaanderen", namelijk de volgende dossiers (titels en codificaties van de medegefinancierde projecten):

EFRO Interreg V A - "Frankrijk - Wallonië - Vlaanderen";

Hoofdlijn 2 : Verbetering van de concurrentiekracht van KMO's;

Maatregel 2.3 : Gezamenlijke creatie, valorisatie en mutualisering van de ontwikkelings en begeleidingsstelsels van de KMO's et de toegang tot de opdrachten;

Portefeuille : DESING'IN;

Project: DESING'IN;

Operator: "Progress / Maison du Design";

Basisallocatie: 33.02.07;

Vereffeningskredieten: 14.253,50 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 203000 00347,

Portefeuille : ET'Air;

Project: ET'Air;

Operator: « Cluster Eco-Construction »;

Basisallocatie: 33.02.07;

Vereffeningskredieten: 6.011,00 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 203000 00262,

Hoofdlijn 4: bevordering van de samenhang en de gemeenschappelijke identiteit van grensoverschrijdende gebieden

Maatregel 4.9 : Bevordering van tewerkstelling en mobiliteit van grensarbeiders en integratie op de arbeidsmarkten;

Portefeuille : Teach Transition;

Project: Teach Transition;

Operator: Umons;

Basisallocatie: 45.06.07;

Vereffeningskredieten: 14.934,29 EUR;

Codificatie van het project: E IF 1 409000 00386,

Portefeuille : Agreen-Job;

Project: Agreen-Job;

Operator: Landelijke aangelegenheden-Leefmilieu-Ontwikkeling;

...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT