Décision judiciaire de Raad van State, 20 juin 2019

Date de Résolution20 juin 2019
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE VIIe KAMER

A R R E S T

nr. 244.916 van 20 juni 2019 in de zaak A. 227.871/VII-40.528.

In zake : de VZW MILIEUFRONT OMER WATTEZ gevestigd te 9700 Oudenaarde

Dijkstraat 75 alwaar woonplaats wordt gekozen bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Luc Lambert

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Paul Aerts kantoor houdend te 9000 Gent Coupure 5 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij : de NV O.D.M. bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Thomas Eyskens en Junior Geysens kantoor houdend te 1000 Brussel Bischoffsheimlaan 33 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 11 april 2019, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse minister van Omgeving, Natuur en Landbouw van 14 februari 2019 houdende uitspraak over het beroep ingesteld tegen de beslissing van de deputatie van de provincieraad van Oost-Vlaanderen van 7 september 2017, houdende het verlenen van een milieuvergunning aan de NV O.D.M. voor het exploiteren van een leemontginning aan het Kerselaarsveld te Geraardsbergen.

VII-40.528-1/6

‡CAGTNEBFA-BDHJIHV‡

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 20 juni 2019.

Staatsraad Patricia De Somere heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Luc Lambert, die verschijnt voor de verzoekende partij, advocaat Violette Vanscheeuwijck, die loco advocaat Paul Aerts verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Junior Geysens, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur-afdelingshoofd Peter Provoost heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

Wat de stedenbouwkundige aspecten betreft

3.1. Met een besluit van 30 oktober 2015 stelt de Vlaamse regering het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (hierna: GRUP) “Vlaamse Leemstreek” definitief vast.

VII-40.528-2/6

‡CAGTNEBFA-BDHJIHV‡

Deelplan 7 “Kakelenberg Zuid” (Geraardsbergen) van dit GRUP...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT