Décision judiciaire de Raad van State, 5 avril 2019

Date de Résolution 5 avril 2019
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 244.195 van 5 april 2019 in de zaak A. 227.093/X-17.409.

In zake : 1. Camilla DE KIMPE 2. Marita DE KIMPE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bram De Smet kantoor houdend te 9100 Sint-Niklaas Vijfstraten 57 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Isabelle Cooreman kantoor houdend te 1082 Brussel Access Building Keizer Karellaan 586/9 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 28 december 2018, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de Vlaamse minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed van 25 oktober 2018 tot voorlopige bescherming als monument van de voormalige klompenmakerij De Kimpe, omvattende het ensemble van blokstal, rookoven, vroegere klompenmakerswoning, zone voor houtopslag, gekasseid erf en lindeboom, gelegen te Kruibeke (Bazel), Daalstraat 91, kadastraal gekend als Kruibeke 2e afdeling, sectie A, nr. 291 B (deel) en 292 H.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

X-17.409-1/6

Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 29 maart 2019.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Bram De Smet, die verschijnt voor verzoekers, en advocaat Eline Schroyens , die loco advocaat Isabelle Cooreman verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De verzoekers stellen eigenaar te zijn van het pand gelegen aan de Daalstraat 91 te Kruibeke, gekend als de voormalige klompenmakerij De Kimpe.

3.2. In de loop van juni 2018 wordt een dossier opgemaakt betreffende de voormalige klompenmakerij met het oog op een eventuele bescherming ervan als monument.

3.3. Over het voorstel tot bescherming van de voormalige klompenmakerij De Kimpe van 22 juni 2018 worden een aantal adviezen gevraagd. De verzoekers dienen er een bezwaarschrift tegen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT