Décision judiciaire de Raad van State, 7 février 2019

Date de Résolution 7 février 2019
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 243.626 van 7 februari 2019 in de zaak A. 227.204/X-17.425.

In zake : Maria De JONCKHEER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Sven Boullart, Jelle Snauwaert kantoor houdend te 9000 Gent

Voskenslaan 419 bij wie woonplaats wordt gekozen en eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Koen Lips kantoor houdend te 9000 Gent Begijnhoflaan 460

tegen :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Jan Bergé en Kristien Vanderheiden kantoor houdend te 3000 Leuven

Diestsevest 47/001 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

De NV AQUAFIN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Isabelle Cooreman kantoor houdend te 1082 Brussel Keizer Karellaan 586/9 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 25 januari 2019, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “[h]et Ministerieel besluit van de Vlaamse Minister van Omgeving, Natuur en Landbouw nr. 23052 van 7 november 2018 waarbij de oprichting van

X-17.425-1/9

C:\ProgramData\activePDF\DC_ENT\Tmp\78c7b7\243626$APQ$201902071135464396. docx

rioolwaterzuiveringsinfrastructuur in de Stad Kortrijk van openbaar nut wordt verklaard”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

Met een verzoekschrift van 31 januari 2019 heeft de nv Aquafin gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 1 februari 2019, om 10.30 uur.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Jelle Snauwaert, die verschijnt voor verzoekster, advocaat Kristien Vanderheiden, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Eline Schroyens, die loco advocaat Isabelle Cooreman verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Verzoekster is eigenaar van percelen, gelegen aan de Schreiboomstraat 36 te Rollegem en aldaar kadastraal gekend als Kortrijk, 10e

afdeling, sectie A, nrs. 343, 346, 348/D, 350 en 351.

X-17.425-2/9

C:\ProgramData\activePDF\DC_ENT\Tmp\78c7b7\243626$APQ$201902071135464396. docx

3.2. De nv Aquafin wenst in de Schreiboomstraat, tussen de Rollegemkerkstraat en de Weimeersbeek, meer bepaald op verzoeksters percelen nrs. 343, 350 en 351, een nieuwe regenwaterafvoerleiding aan te leggen met als doel het sediment van opwaartse percelen op te vangen.

3.3. Op 25 juli 2017 brengt de stad Kortrijk verzoekster ervan op de hoogte dat een openbaar onderzoek over de aanvraag tot het verklaren van openbaar nut van het project “23.052: „Kortrijk – RWA-afkoppeling – Schreiboomstraat‟” zal plaatsvinden.

3.4. Tijdens het openbaar onderzoek dat van 1 augustus 2017 tot en met 5 september 2017 over de voormelde aanvraag wordt gehouden, uit verzoekster de volgende klacht:

“Ter gelegenheid van deze werken zou de bestaande gracht langs de Schreiboomstraat gevoelig worden verbreed.

Cliënte stelt vast dat zij de voorbije jaren kampt met ernstige...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT