Décision judiciaire de Raad van State, 7 février 2019

Date de Résolution 7 février 2019
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 243.627 van 7 februari 2019 in de zaak A. 226.409/X-17.350.

In zake : 1. Julien DEJAEGHERE 2. Alain DESCHEPPER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Jo Blockeel kantoor houdend te 9300 Aalst

Leo de Béthunelaan 46 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Stockhouderskasteel, Gerard Davidstraat 46/1 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 12 oktober 2018, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van 21 juni 2018 van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen, houdende de definitieve vaststelling van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening kleinstedelijk gebied Waregem-herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)”, “wat meer bepaald het deelRUP Zuidelijk Regionaal Bedrijventerrein betreft”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

X-17.350-1/15

‡AHCTLFBEA-BDGDHAV‡

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 18 januari 2019.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Jo Blockeel, die verschijnt voor verzoekers, en advocaat Samuel Mens, die loco advocaat Bart Staelens verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. Met een besluit van 28 juni 2012 stelt de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem vast. Op 16 oktober 2012 keurt de bevoegde Vlaamse minister het voormelde plan goed. Het omvat de vijf deelplannen Afbakeningslijn, Blauwpoort, Zuidelijk regionaal bedrijventerrein, Regenboogstadion en Europoint.

Het deelplan Zuidelijk regionaal bedrijventerrein situeert zich ten zuiden van het stadscentrum van Waregem, aan de overzijde van de E17-autosnelweg.

3.2. Wat het deelplan Blauwpoort betreft, wordt het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan op vraag van een aantal omwonenden bij ‟s Raads arrest nr. 224.313 van 9 juli 2013 geschorst en bij ‟s Raads arrest nr. 230.151 van 10 februari 2015 vernietigd.

X-17.350-2/15

‡AHCTLFBEA-BDGDHAV‡

3.3. Omdat het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan werd voorafgegaan door een planmilieueffectrapport (hierna: plan-MER) dat is opgemaakt overeenkomstig het ongrondwettig bevonden “integratiespoor”, beslist de provincie West-Vlaanderen om de procedure tot opmaak van een plan-MER te hernemen overeenkomstig het “generieke spoor”.

3.4. De publieke consultatie over het plan-MER levert geen bezwaren op en de dienst Milieueffectrapportage (hierna: de dienst Mer) van de Vlaamse overheid keurt het plan-MER op 21 december 2015 goed.

3.5. Op 23 februari 2017 vindt een eerste plenaire vergadering over het nieuwe voorontwerp van provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voor de afbakening van het kleinstedelijk gebied Waregem plaats. Naar aanleiding daarvan wordt beslist om het deelplan Europoint niet langer te handhaven.

3.6. Op 25 januari 2018 stelt de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen het ontwerp van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan voorlopig vast.

3.7. Gedurende het openbaar onderzoek over het ontwerpplan worden 113 bezwaarschriften ingediend.

3.8. De provinciale commissie voor ruimtelijke ordening van de provincie West-Vlaanderen (hierna: de Procoro) verleent op 17 mei 2018 een advies over het ontwerpplan.

3.9. Met een besluit van 21 juni 2018 stelt de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan “afbakening kleinstedelijk gebied Waregem-herziening (Waregem, Anzegem, Wielsbeke)” (hierna: het PRUP) definitief vast.

X-17.350-3/15

‡AHCTLFBEA-BDGDHAV‡

Het PRUP omvat de volgende vier deelplannen: Afbakeningslijn, Zuidelijk regionaal bedrijventerrein, Blauwpoort en Regenboogstadion.

3.10. De eerste verzoeker is eigenaar van een woning, gelegen aan de Schaagstraat 94 te Anzegem. De tweede verzoeker is eigenaar en bewoner van een woning, gelegen aan de Schaagstraat 90 te Anzegem. Deze percelen situeren zich volgens het bij koninklijk besluit van 4 november 1977 vastgestelde gewestplan Kortrijk in een strook woongebied met landelijk karakter, dat achteraan aan agrarisch gebied grenst. Dit laatste gebied paalt verder aan een industriegebied, ter plaatse bekend als de bedrijvenzone “Vijverdam”.

3.11. Het deelplan Zuidelijk regionaal bedrijventerrein van het PRUP (hierna: het bestreden deel-PRUP) wijzigt de gewestplanbestemming industriegebied grotendeels in de bestemming gemengd regionaal bedrijventerrein. Het voorziet ook in de uitbreiding van het bedrijventerrein, waarbij het achter verzoekers‟ percelen gelegen agrarisch gebied in gemengd regionaal bedrijventerrein wordt gewijzigd. Ingevolge het bestreden deel-PRUP grenzen de beide percelen meer bepaald aan een 25 meter brede strook voor groenbuffer met daarachter gemengd regionaal bedrijventerrein, dat voorheen agrarisch gebied was.

3.12. Verzoekers maken er nog melding van dat de nv TAVAS, eigenaar van het grootste deel van de gronden achter hun percelen, op 15 maart 2018 van de deputatie van de provincieraad van de provincie West-Vlaanderen een omgevingsvergunning verkreeg om de loop van de Mannebeek te verleggen tot vlak achter de woonpercelen van verzoekers‟ percelen en om een aantal bomen te rooien ten behoeve van het bouwen van kantoorgebouwen en een magazijn. Nadat verzoekers tegen deze vergunning een bestuurlijk beroep bij de bevoegde Vlaamse minister hebben ingediend, heeft de nv TAVAS afstand van de vergunning gedaan en heeft de bevoegde Vlaamse minister op 5 september 2018 het...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT