Vonnis van Raad van State, January 31, 2019

Datum uitspraak:2019/01/31
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing heeft niet tot gevolg dat verzoekers opleiding wordt beëindigd, noch dat het hem onmogelijk wordt gemaakt die opleiding te voltooien. Deze beslissing houdt enkel in dat hij geen vrijstelling krijgt van deelname aan het volhardingskamp. De eindjury kan die de opleiding op elk ogenblik stopzetten met een gemotiveerde beslissing, waartegen verzoeker... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 243.567 van 31 januari 2019 in de zaak A. 227.267/XIV-37.929

In zake: Bavo VANHOEYVELT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Barbara Speleers kantoor houdend te 1080 Brussel Leopold II-laan 180 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid die woonplaats kiest bij de Federale Politie DGR/JUR/CTX gevestigd te 1050 Brussel

Kroonlaan 145/A --------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 23 januari 2019, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van de directeur DSU waarbij aan verzoeker geweigerd wordt vrijstelling te verlenen voor het drie weken durende volhardingskamp dat hij moet doorlopen in het kader van zijn opleiding tot inspecteur Interventie-DSU”.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 29 januari 2019, om 11.00 uur.

  XIV-37.929-1/9

  ‡DBBTLDBDI-BDGCJEV‡

  Staatsraad Carlo Adams heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Barbara Speleers, die verschijnt voor verzoeker, en adviseur Kirsten Peeters, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is inspecteur van politie. Hij wordt toegelaten tot en volgt vanaf 1 september 2017 de functionele opleiding inspecteur Interventie DSU. Hij behaalt daar het getuigschrift “heeft met succes het 03 wekend durend volhardingskamp doorlopen” 2017-2018.

  Tijdens zijn opleiding loopt verzoeker op 27 oktober 2017 een ernstig knieletsel op. Hij ondergaat hiervoor een medische ingreep en is van 27 oktober 2017 tot 15 augustus 2018 arbeidsongeschikt.

  3.2. Bij een huiszoeking op 17 januari 2018 worden bepaalde verboden verdovende middelen gevonden bij verzoeker, evenals munitie en laders van zijn individueel wapen. Hiervoor wordt verzoeker op 15 oktober 2018 de zware tuchtstraf van inhouding van wedde ten belope van 10% gedurende twee maanden opgelegd, met de gunst om deze sanctie uit te voeren onder de vorm van 30 uur onbezoldigde prestaties.

  3.3. Op 28 september neemt de directeur DSU een beslissing waarmee met onmiddellijke ingang een einde wordt gesteld aan verzoekers

  XIV-37.929-2/9

  ‡DBBTLDBDI-BDGCJEV‡

  opleiding inspecteur Interventie DSU. Deze beslissing wordt op 5 oktober 2018 geformaliseerd doch zij wordt ingetrokken met een beslissing van de directeur DSU van 15 oktober 2018.

  Op 23 oktober 2018 beslist de directeur-generaal DGR “in naam van de CG” tot herplaatsing van verzoeker van de dienst DSU-Interventie naar de dienst CSD Leuven...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT