Décision judiciaire de Raad van State, 28 janvier 2019

Date de Résolution28 janvier 2019
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 243.528 van 28 januari 2019 in de zaak A. 225.520/IX-9322

In zake: XXXX bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Niki Leys kantoor houdend te 1082 Brussel Zelliksesteenweg 12 bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Mobiliteit die woonplaats kiest bij de Juridische Dienst van de FOD Mobiliteit en Vervoer gevestigd te 1210 Brussel City Atrium

Vooruitgangstraat 56 en bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Van Hyfte kantoor houdend te 1060 Brussel Gulden Vlieslaan 77

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 22 juni 2018, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van:

  “- de beslissing van 26 april 2018 van de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer tot vaststelling van een onverenigbaarheid tussen de functie van [XXXX] binnen de FOD Mobiliteit en Vervoer met de aanvraag tot het volgen van de opleiding type rating B737-400 bij TNT ATO als met een tewerkstelling als lijnpiloot bij TNT/ASL Airways en tot het verbieden van het uitoefenen van die activiteiten[…];

  - de beslissing van 26 april 2018 [...], ter kennis gebracht aan verzoeker bij brief van 14 mei 2018, tot weigering van de aanvraag voor een verlof van afwezigheid van lange duur om persoonlijke redenen wegens belangenconflict.”

  IX-9322-1/14

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  Auditeur Melissa Celis heeft een verslag opgesteld.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 22 oktober 2018.

  Staatsraad Bruno Seutin heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Niki Leys, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Séverine Vincke, die loco advocaat Bart Van Hyfte verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Auditeur Melissa Celis heeft een met dit arrest eensluidend ad-vies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is statutair ambtenaar bij de federale overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer (hierna: de FOD Mobiliteit). Hij is tewerkgesteld bij het directoraat-generaal Luchtvaart (DGLV), directie vergunningen, dienst opleidingen.

  3.2.1. Op 1 maart 2018 dient verzoeker een verlofaanvraag in voor afwezigheid van lange duur wegens persoonlijke redenen.

  IX-9322-2/14

  In het kader daarvan dient hij ook een adviesaanvraag in over een eventuele belangenconflictsituatie in de toekomst, middels het formulier ‘Bijlage 3 van dienstnota 2013-05: adviesaanvraag over een eventuele belangenconflictsituatie in de toekomst’. Onder rubriek ‘III. Inlichtingen over de situatie/ de activiteit die eventueel aanleiding kan geven tot een belangenconflict’ van dat formulier schrijft verzoeker:

  “Ik wens de FOD Mobiliteit te verlaten om als lijnpiloot aan de slag te gaan bij TNT/ASL Airways.”

  3.2.2. Over deze aanvraag geven verzoekers hiërarchische meerderen het volgende advies:

  “Positief advies om de medewerker bij een Belgische operator te laten werken. Als de medewerker moest […] in dienst bij de FOD terugkomen, kan hij niet meer de ATO van ASL Belgium auditeren/inspecteren.

  Gezien betrokkene reeds een opmerking heeft gekregen i.v.m. een belangenconflict (zie bijlage), kan ik niet akkoord gaan met het toestaan van een verlof zonder wedde. In dit geval is ontslag aangewezen.”

  3.2.3. Op 20 april 2018 beslist de voorzitter a.i. van het directiecomité van de FOD Mobiliteit:

  “Het werken bij DGLV die de Belgische toezichthouder is op de aspecten van de burgerluchtvaart én het werken als lijnpiloot bij een maatschappij die van/naar België vliegt zijn onverenigbaar. Ik bevestig het negatief advies.”

  3.3.1. Op 12 maart 2018 dient verzoeker nog een adviesaanvraag in over een eventuele belangenconflictsituatie in de toekomst. Onder rubriek ‘III. Inlichtingen over de situatie/ de activiteit die eventueel aanleiding kan geven tot een belangenconflict’ schrijft verzoeker dat hij een opleiding type rating B737-400 bij TNT ATO wil volgen, hetgeen volgens hem geen belangenconflict uitmaakt.

  3.3.2. Over deze aanvraag van 12 maart 2018 geven verzoekers hiërarchische meerderen het volgende advies:

  IX-9322-3/14

  “Positief advies. Als XXXX terug in dienst komt, kan hij niet ASLB ATO opvolgen.

  Negatief advies: zie argumentatie aanvraag 01/03/2018 over hetzelfde onderwerp.”

  3.3.3. Op 20 april 2018 beslist de voorzitter a.i. van het directiecomité:

  “Deze aanvraag kan niet los gezien worden van de cumulaanvraag om als lijnpiloot te werken bij TNT/ASL. Deze is geweigerd wegens belangenconflict. De vraag tot het volgen van een opleiding geeft dit aan. Als cumul kan dit niet worden ingewilligd.”

  3.4. Op 26 april 2018 deelt de voorzitter a.i. van het directiecomité van de FOD Mobiliteit het volgende mee aan verzoeker:

  “Ik heb uw twee aanvragen rond een eventuele belangenconflictsituatie goed ontvangen.

  Na een analyse hiervan stel ik vast dat uw activiteit bij TNT u in een belangenconflict plaatst. Uw functie die u binnen onze FOD uitoefent is onverenigbaar met zowel uw aanvraag tot het volgen van de opleiding type rating B737-400 bij TNT ATO als met een tewerkstelling als lijnpiloot bij TNT/ASL Airways.

  Het is daarom dat ik u niet kan toelaten deze activiteiten uit te...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT