Décision judiciaire de Raad van State, 25 janvier 2019

Date de Résolution25 janvier 2019
JuridictionSchorsing
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 243.510 van 25 januari 2019 in de zaak A. 226.480/X-17.361.

In zake : 1. de NV PATRILAM 2. de NV LADEVAN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Lise Vandenhende en Michiel Deweirdt kantoor houdend te 9000 Gent Kouter 7/A/1 bij wie woonplaats wordt gekozen en eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Verbist kantoor houdend te 2000 Antwerpen Graaf van Hoornestraat 51

tegen :

1. de GEMEENTE KUURNE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Deborah Smets en Steve Ronse kantoor houdend te 8500 Kortrijk Beneluxpark 27B bij wie woonplaats wordt gekozen

2. de PROVINCIE WEST-VLAANDEREN

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 19 oktober 2018, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van:

“1. Het besluit van de gemeenteraad van Kuurne van 21 juni 2018 houdende definitieve goedkeuring van het Gemeentelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan ‘WUG Sint-Pieter’ 2. Het besluit van de deputatie van de provincieraad West-Vlaanderen van 16 augustus 2018 om de definitieve vaststelling van het gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan WUG Sint-Pieter (gemeente Kuurne) niet te schorsen.”

X-17.361-1/8

II. Verloop van de rechtspleging

2. De eerste verwerende partij heeft een nota ingediend.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een verslag opgesteld.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 11 januari 2019.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Michiel Deweirdt en Stijn Verbist, die verschijnen voor de verzoekende partijen, en advocaat Deborah Smets, die verschijnt voor de eerste verwerende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Tom De Waele heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Feiten

3.1. De tweede verzoekende partij is sedert 1980 eigenaar van vier percelen grond, gelegen aan de Stokerijhoek ten noord-noordwesten van het centrum van Kuurne. Het betreft meer bepaald de percelen gelegen te Kuurne, Stokerijhoek, kadastraal gekend als sectie A, nr. 270, sectie B, nrs. 143/a, 144/a en 146/c.

De eerste verzoekende partij stelt deze percelen samen met de tweede verzoekende partij te willen ontwikkelen, “en desgevallend aan te kopen”.

X-17.361-2/8

3.2. De voormelde percelen zijn volgens het bij koninklijk besluit van 4 november 1977 vastgestelde gewestplan Kortrijk in woonuitbreidingsgebied gelegen, met uitzondering van een hoek van het perceel nr. 143/a dat in agrarisch gebied ligt.

3.3. Met een besluit van 19 oktober 2017 stelt de gemeenteraad van de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT