Vonnis van Raad van State, 18 januari 2019

Datum uitspraak:18 januari 2019
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Noch de verwerende partij, noch de tussenkomende partijen, hebben, na het schorsingsarrest, een verzoek tot voortzetting van de rechtspleging ingediend. Zij hebben tegen de beoordeling in het schorsingsarrest klaarblijkelijk niets in te brengen. Ook de RvS ziet geen reden om de onwettigheden die in het schorsingsarrest voorlopig zijn vastgesteld, uiteindelijk niet ook ten gronde bij te vallen.... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 243.440 van 18 januari 2019 in de zaak A. 225.211/X-17.237.

In zake : Dariya BEZUGLA bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Pieter Van Assche kantoor houdend te 9000 Gent

Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen en eveneens bijgestaan en vertegenwoordig door advocaat Sander Kaïret kantoor houdend te 9930 Zomergem Kerkstraat 1, bus 0102

tegen :

het BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Butenaerts en Andy Hoedenaeken kantoor houdend te 1080 Brussel

Leopold II-laan 180 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen :

 1. de BVBA SIMPLY BETTER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Ivan-Serge Brouhns en Guillaume Possoz kantoor houdend te 1170 Brussel Terhulpsesteenweg 178 bij wie woonplaats wordt gekozen

 2. de NV DROH!ME EXPLOITATION bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Filip De Preter en François Tulkens kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

  --------------------------------------------------------------------------------------------------

  X-17.237- 1/5

  ‡BIBTNDHFF-BDGBCJT‡

  I. Voorwerp van het beroep

 3. Het beroep, ingesteld op 16 mei 2018, strekt tot de nietigverklaring van het besluit van de gemachtigde ambtenaar van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 6 maart 2018 waarbij de stedenbouwkundige vergunning wordt afgegeven aan de bvba Simply Better voor “Organisatie van TO2 2018” voor een periode van drie maanden op een terrein gelegen aan de Terhulpsesteenweg 50-53 te Ukkel.

  II. Verloop van de rechtspleging

 4. Bij arrest nr. 241.563 van 22 mei 2018 is de vordering tot schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de bestreden beslissing ingewilligd en zijn de verzoeken tot tussenkomst ingewilligd.

  Het genoemde arrest is op respectievelijk 25 en 24 mei 2018 aan de verwerende partij en de tussenkomende partijen ter kennis gebracht.

  Op 23 en 19 juli 2018 heeft de hoofdgriffier, op verzoek van het aangewezen lid van het auditoraat, aan de verzoekende en de verwerende partij, respectievelijk de tussenkomende partijen, de mededeling bedoeld in artikel 11/2, § 1, van het besluit van de Regent van 23 augustus 1948 „tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State‟ ter kennis gebracht.

  Geen van de partijen heeft gevraagd om te worden gehoord.

  Er is...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT