Vonnis van Raad van State, 15 januari 2019

Datum uitspraak:15 januari 2019
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Algemene vergadering
SAMENVATTING

Een lid van een schoolraad dat de geleding van de ouders vertegenwoordigt heeft in elk geval hoedanigheid en belang erbij om de nietigverklaring te vorderen van een bestuurshandeling die inbreuk maakt op de bevoegdheden van die schoolraad of zijn eigen prerogatieven als lid ervan. Dat hij niet zelf de adressaat is van die rechtshandeling doet daar niet aan af.

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

ALGEMENE VERGADERING A R R E S T nr. 243.406 van 15 januari 2019 in de zaak A. 219.374/AV-143 In zake: Kevin VAN DOOREN woonplaats kiezend te 2300 Turnhout Spoorwegstraat 54 tegen: de STAD TURNHOUT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Verbist en Lize Vandersteegen kantoor houdend te 2000 AntwerpenGraaf van Hoornestraat 51 bij wie woonplaats wordt gekozen -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep 1. Het beroep, ingesteld op 31 mei 2016, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van de gemeenteraad van de stad Turnhout “[g]enomen op 11 april 2016, betrekking hebbende op [de] herstructurering van de Stedelijke Basisschool door sluiting van de vestiging „De Paddenstoel‟ – goedkeuring”. II. Verloop van de rechtspleging 2. Bij arrest nr. 242.566 van 9 oktober 2018 is de zaak voorgelegd aan de eerste voorzitter van de Raad van State. Bij beschikking van 10 oktober 2018 heeft de eerste voorzitter de zaak verwezen naar de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak. De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting van de algemene vergadering van de afdeling Bestuursrechtspraak, die heeft plaatsgevonden op 11 december 2018. AV-143-1/8 ‡BFBTPAGCI-BDGAIGT‡

Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitgebracht.

Verzoeker en advocaat Lize Vandersteegen, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord. Eerste auditeur Jurgen Neuts heeft advies gegeven. Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. III. Feiten 3.1. De stedelijke basisschool Turnhout, waarvan de verwerende partij het bevoegde gezag is, heeft aan de vooravond van de bestreden beslissing drie vestigingsplaatsen: „Parkwijk‟ (kleuter- en lagere school), „Stadspark‟ (kleuterschool) en „Paddenstoel‟ (kleuterschool). Verzoeker is – toentertijd – vader van een kleuter in de vestigingsplaats „Paddenstoel‟ en hij is – toentertijd – lid van de schoolraad. 3.2. Op 11 april 2016 beslist de gemeenteraad van de stad Turnhout “tot het herstructureren van de Stedelijke Basisschool door opheffing van de vestiging „De Paddenstoel‟ […] per 1 september 2016”. Dat is het thans bestreden besluit. IV. Ontvankelijkheid van het beroep Vooraf 4. Verzoeker heeft het thans ter beoordeling voorliggende beroep tot nietigverklaring initieel ingesteld in twee hoedanigheden: als vader van een kleuter die is ingeschreven in de vestigingsplaats die met de bestreden beslissing wordt gesloten én als lid van de betrokken schoolraad. In verwijzingsarrest nr. 242.566 van 9 oktober 2018 is vastgesteld dat het beroep niet ontvankelijk is, voor zover het is ingesteld door verzoeker in zijn hoedanigheid van ouder van zijn minderjarige kind. AV-143-2/8 ‡BFBTPAGCI-BDGAIGT‡

Te onderzoeken blijft nog de ontvankelijkheid van het beroep, voor zover het is ingesteld door verzoeker “als lid van de schoolraad”.

Exceptie – standpunt van de partijen 5. In het auditoraatsverslag wordt vastgesteld “dat verzoeker de hoedanigheid heeft verloren om op te komen voor het belang dat de leden van de schoolraad...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT