Décision judiciaire de Raad van State, 17 janvier 2019

Date de Résolution17 janvier 2019
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 243.429 van 17 januari 2019 in de zaak A. 227.177/XIV-37.917

In zake: David HILAERTS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Siegfried De Mulder kantoor houdend te 1730 Asse Stationsstraat 35 bus 1 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

de POLITIEZONE 5344

SCHAARBEEK – EVERE – SINT-JOOST-TEN-NODE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Thomas Eyskens kantoor houdend te 1000 Brussel

Bischoffsheimlaan 33 bij wie woonplaats wordt gekozen --------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

 1. De vordering, ingesteld op 11 januari 2019, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van “de beslissing van het Politiecollege de Politiezone Schaarbeek/Evere/Sint-Joost-ten-Node, ook gekend als politiezone Brussel Noord of BruNo, PZ 5344, van 13/12/2018, ter kennis gebracht aan verzoeker bij ongedateerde brief, per-mail ter kennis gebracht aan diens beroepsorganisatie VSOA op 20/12/2018, houdende de beslissing tot ontslag van ambtswege wegens onregelmatige afwezigheid van meer dan 10 dagen.”

  XIV-37.917-1/9

  ‡BHBTPCGAF-BDGBBEV‡

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 17 januari 2019, om 11 uur.

  Kamervoorzitter Geert Debersaques heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Dieter Vanelverdinghe, die loco advocaat Siegfried De Mulder verschijnt voor verzoeker, en advocaat Thomas Eyskens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker was inspecteur van politie bij de lokale politiezone 5344 Schaarbeek – Evere – Sint-Joost-ten-Node (BruNo).

  3.2. Met een aangetekende brief van 23 november 2018 meldt de korpschef aan verzoeker dat hij afwezig is wegens ziekte sinds 11 november 2018 en dat er tot op die datum geen enkel medisch getuigschrift betreffende die afwezigheid was overgemaakt. Voorts worden de toepasselijke regelgevende bepalingen aangehaald en wordt gesteld dat de termijn van tien dagen bedoeld in artikel 125 van de wet van 7 december 1998 „tot organisatie van een geïntegreerde

  XIV-37.917-2/9

  ‡BHBTPCGAF-BDGBBEV‡

  politiedienst, gestructureerd op twee niveaus‟ wordt berekend vanaf 11 november 2018. Tevens wordt verzoeker gevraagd om binnen de tien dagen na de kennisgeving van deze brief, de korpschef in kennis te stellen van zijn argumenten “of enig ander gegeven dat toelaat zich uit te spreken over het al dan niet definitieve karakter van [verzoekers] afwezigheid.” Tot slot wordt vermeld dat, “bij ontstentenis zal [verzoekers] afwezigheid als definitief beschouwd worden en [zal verzoeker] van ambtswege uit uw ambt ontslagen worden, waarbij [verzoeker] de hoedanigheid van personeelslid van de politiezone zult verliezen.”

  Verzoeker antwoordt met een brief van 28 november 2018. Bij deze brief...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT