Décision judiciaire de Raad van State, 8 janvier 2019

Date de Résolution 8 janvier 2019
JuridictionUDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 243.358 van 8 januari 2019 in de zaak A. 227.064/X-17.405.

In zake : Guido VRIJENS bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Cies Gysen en Wouter Rubens kantoor houdend te 2800 Mechelen Antwerpsesteenweg 16-18 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de GEMEENTE RIEMST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Rob Valkeneers kantoor houdend te 3600 Genk Europalaan 50 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

Claudia SWENNEN bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Chris Schijns en Steven Menten kantoor houdend te 3600 Genk Grotestraat 122 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 26 december 2018, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van de beslissing van de gemeenteraad van de gemeente Riemst van 10 december 2018 waarbij (onder meer) de gemeenteraadsbeslissing van 14 mei 2018 houdende “oproepingsbeslissing – algemeen directeur” wordt ingetrokken.

X-17.405-1/16

‡AIBTNAFBG-BDGACCV‡

Tevens wordt, ondergeschikt, gevraagd aan de gemeente een voorlopige maatregel op te leggen die “voorkomt dat de gemeenteraad beslist tot vacantverklaring van het ambt van algemeen directeur met een invulling ervan via een open aanwervings- en/of bevorderingsprocedure, alvorens [de] Raad ten gronde uitspraak heeft gedaan over de aanstelling van [G. Vrijens] als algemeen directeur van rechtswege van de gemeente en het OCMW van Riemst”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

Met een verzoekschrift van 2 januari 2019 heeft Claudia Swennen gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 2 januari 2019, om 10 uur.

Kamervoorzitter Johan Lust heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Wouter Rubens, die verschijnt voor verzoeker, advocaat Rob Valkeneers, die verschijnt voor de verwerende partij, en advocaat Chris Schijns, die verschijnt voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur Iris Verheven heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

X-17.405-2/16

‡AIBTNAFBG-BDGACCV‡

III. Juridisch kader en feiten

3. Gelet op artikel 162, § 1, eerste lid, van het decreet van 22 december 2017 „over het lokaal bestuur‟ (hierna: het decreet lokaal bestuur) – bepaling die op 1 januari 2019 in werking is getreden – is er in elke gemeente een algemeen directeur die ten dienste staat van zowel de gemeente als het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn (OCMW) dat de gemeente bedient.

In de overgangsbepaling van artikel 583, § 1, die in werking is getreden op 25 februari 2018, wordt voorgeschreven:

“Als de titularis van het ambt van gemeentesecretaris en de titularis van het ambt van secretaris van het openbaar centrum voor maatschappelijk welzijn dat de gemeente bedient verschillende personen zijn, of als maar een van beide ambten ingevuld is, kan de gemeenteraad de titularissen of, in voorkomend geval, de titularis, oproepen om zich binnen dertig dagen kandidaat te stellen voor het ambt van algemeen directeur. Na het verstrijken van de termijn stelt het college van burgemeester en schepenen vast wie zich tijdig en ontvankelijk kandidaat heeft gesteld.

Als maar een van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat heeft gesteld, wordt die persoon bij het verstrijken van de termijn om zich kandidaat te stellen, met behoud van zijn dienstverband, van rechtswege aangesteld als algemeen directeur bij de gemeente.

Als twee van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stellen, stelt de gemeenteraad uiterlijk op 1 augustus 2018 op basis van een systematische vergelijking van de titels en verdiensten een van hen met behoud van zijn dienstverband aan als algemeen directeur.

Als geen van de personen, vermeld in het eerste lid, zich tijdig kandidaat stelt of als de gemeenteraad geen gebruik heeft gemaakt van de mogelijkheid vermeld in het eerste lid, vult de gemeenteraad het ambt in door aanwerving of bevordering. De gemeenteraad stelt de voorwaarden vast voor het ambt van algemeen directeur en stelt daarvoor de selectieprocedure vast. De algemeen directeur wordt gekozen in functie van de functiebeschrijving met functieprofiel en competentievereisten en van de toetsing aan de voorwaarden.”

4.1. Op 14 mei 2018 besluit de gemeenteraad van de gemeente Riemst met een “oproepingsbeslissing – algemeen directeur” om “de zittende secretarissen van de gemeente en het OCMW overeenkomstig artikel 583, § 1 DLB [decreet lokaal bestuur] op te roepen om zich kandidaat te stellen binnen een termijn van dertig dagen na oproeping voor het ambt van algemeen

X-17.405-3/16

‡AIBTNAFBG-BDGACCV‡

directeur”. Aan het college van burgemeester en schepenen wordt opdracht gegeven om de betrokken functiehouders schriftelijk uit te nodigen. Tevens beslist de gemeenteraad onder andere de functiebeschrijving goed te keuren en in een wervingsreserve te voorzien.

4.2. Door het college van burgemeester en schepenen worden verzoeker en C. Swennen uitgenodigd om zich kandidaat te stellen. Verzoeker is sinds 1998 als gemeentesecretaris in dienst van de verwerende partij. C. Swennen is op 30 januari 2018 door de raad van maatschappelijk welzijn “statutair aangesteld als secretaris met een proeftijd van twaalf maanden”. Zij legde op 27 maart 2018 de eed af en volgt vanaf 1 april 2018 OCMW-secretaris J. G. op, die met ingang van die datum op pensioen wordt gesteld.

Beiden stellen zich kandidaat. De twee kandidaatstellingen worden ontvankelijk bevonden.

4.3. Na proeven en een vergelijking van titels en verdiensten, besluit de gemeenteraad op 9 juli 2018 om C. Swennen met ingang van 1 augustus 2018 aan te stellen als algemeen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT