Vonnis van Raad van State, 19 december 2018

Datum uitspraak:19 december 2018
Jurisdictie:Nietigverklaring
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 4 juli 1994 betreffende de uitwisseling van informatie over projecten met gewestgrensoverschrijdende milieueffecten heeft betrekking op de uitwisseling van informatie over projecten met gewestgrensoverschrijdende milieueffecten. De kritiek slaat op het feit dat overheden die dat... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK.

Ve KAMER A R R E S T nr. 243.280 van 19 december 2018 A. 210.100/V-1971 In zake: de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING, bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Mario DEKETELAERE kantoor houdend te 2000 Antwerpen Meir 24 bij wie woonplaats wordt gekozen tegen: het Waalse Gewest, vertegenwoordigd door zijn regering, bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Pierre MOËRYNCK kantoor houdend te 1040 Brussel Tervurenlaan 34/27 bij wie woonplaats wordt gekozen Tussenkomende partij: de naamloze vennootschap HOLCIM, bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Francis HAUMONT en Laurence de MEEÛS kantoor houdend te 1300 Wavre chemin du Stocquoy 1 bij wie woonplaats wordt gekozen ------------------------------------------------------------------------------------------------------ I. Voorwerp van het beroep Bij een verzoekschrift van 2 september 2013 vordert de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR WATERVOORZIENING de nietigverklaring van het besluit van de Waalse minister van Leefmilieu, Ruimtelijke Ordening en Mobiliteit van 1 juli 2013, waarin uitspraak wordt gedaan over de beroepen ingesteld tegen het besluit van de technisch ambtenaar en de gemachtigde ambtenaar van 21 januari 2013 waarbij de naamloze vennootschap HOLCIM een “permis unique” krijgt om op de linkeroever V - 1971n - 1/26

van de Schelde te Antoing een steengroeve te exploiteren en op de rechteroever aanhorigheden te bouwen voor een totale oppervlakte van 275 ha.

II. Rechtspleging Met een verzoekschrift ingediend op 4 november 2013 vraagt de nv HOLCIM als tussenkomende partij te mogen optreden. Bij een beschikking van 18 november 2013 is die tussenkomst toegestaan. De memories van antwoord, van wederantwoord en van tussenkomst zijn regelmatig uitgewisseld. Auditeur Muriel VANDERHELST heeft een verslag opgemaakt op grond van artikel 12 van de algemene procedureregeling. Het verslag is ter kennis gebracht van de partijen. De verzoekende en de tussenkomende partij hebben een laatste memorie ingediend. Bij een beschikking van 4 juni 2018 is bepaald dat de zaak voorkomt op de terechtzitting van 18 september 2018. Staatsraad Luc CAMBIER heeft verslag uitgebracht. Advocaat Mario DEKETELAERE, die voor de verzoekende partij verschijnt, advocaat Natacha DIERCKX die loco Pierre MOËRYNCK voor de verwerende partij verschijnt, en advocaat Francis HAUMONT die voor de tussenkomende partij verschijnt, zijn gehoord. Auditeur Muriel VANDERHELST heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven. Er is toepassing gemaakt van de bepalingen betreffende het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973. V - 1971n - 2/26

III. Feiten

1. Op 12 september 2008 dient de nv HOLCIM, tussenkomende partij, bij de gemeenten Antoing, Bergen en Doornik een dossier in betreffende een aanvraag tot herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz. Dat project heeft als doel (vertaling): “ - ongeveer 158 hectare grond die momenteel hoofdzakelijk voor landbouwgebied is bestemd (waarvan ongeveer 10 ha zal dienen voor de aanleg van bufferzones), en die een totale reserve aan kalksteenrots en dolomiet van ongeveer 374 miljoen ton vertegenwoordigt, te bestemmen tot ontginningsgebied; - de doortocht van een transporteur (‘transporteur Nord’) op gronden gelegen in landbouwgebied, in een gebied waarvan de inrichting door de gemeente aan een overlegprocedure onderworpen is (‘zone d’aménagement communal concerté’, ZACC) en in woongebied (± 1,5 ha), op te nemen in het gewestplan; - de doortocht van een transporteur (‘transporteur CBR’) op gronden gelegen in landbouwgebied (± 0,3 ha) op te nemen in het gewestplan; - op het gewestplan een grond van iets minder dan 1 hectare, gelegen in groen natuurgebied, te bestemmen tot industriegebied, waardoor de uitbreiding van de ‘quai de Bruyelle’ op de Schelde mogelijk wordt; - in het gewestplan een gebied op te nemen dat is voorbehouden voor de verplaatsing van de hoogspanningslijnen (lijnen 150/50 en 70/52)”. 2. Op 2 oktober 2008 wordt een vergadering gehouden om het publiek voorafgaandelijk te informeren. 3. De gemeenteraad van Antoing verleent een voorwaardelijk gunstig advies over het project. Het advies van de gemeenteraad van Bergen wordt geacht gunstig te zijn. De gemeenteraad van Doornik geeft een ongunstig advies over het project. 4. Op 13 november 2008 richt de nv HOLCIM het verzoek tot herziening van het gewestplan aan de regering, op basis van artikel 42bis van het Waals Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Patrimonium (WWROSP). 5. Op 19 december 2008 stelt de Waalse Regering een besluit vast waarbij ze beslist tot herziening van blad 37/7 van het gewestplan Doornik-LeuzePéruwelz teneinde daarin een ontginningsgebied op te nemen om de exploitatie mogelijk te maken van een kalksteenafzetting op de linkeroever van de Schelde op het grondgebied van de gemeenten Antoing (Calonne en Bruyelle) en Doornik V - 1971n - 3/26

(Saint-Maur), en neemt ze, overeenkomstig het bij dat besluit gevoegde plan, het voorontwerp van herziening van blad 37/7 van het gewestplan Doornik-LeuzePéruwelz aan. Dat besluit wordt in het Belgisch Staatsblad van 18 februari 2009 bekendgemaakt.

6. Op 10 februari 2009 verstrekt de Gewestelijke Commissie voor ruimtelijke ordening (“commission régionale d’aménagement du territoire”, CRAT) een gunstig advies over het voorontwerp en over het ontwerp van inhoud van het milieueffectonderzoek. Op 13 februari 2009 brengt de Waalse Milieuraad voor duurzame ontwikkeling (“Conseil wallon de l’environnement pour le développement durable”, CWEDD) een advies uit. 7. Op 27 maart 2009 stelt de regering een besluit vast waarbij ze beslist een milieueffectonderzoek te laten uitvoeren met betrekking tot het voorontwerp van herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz, aangenomen op 19 december 2008 (blad 37/7), aangaande het opnemen van een ontginningsgebied met het oog op de exploitatie van een nieuwe kalksteenafzetting op de linkeroever van de Schelde op het grondgebied van de gemeenten Antoing (Calonne en Bruyelle) en Doornik (Saint-Maur). Dat besluit wordt bij uittreksel in het Belgisch Staatsblad van 5 mei 2009 bekendgemaakt. 8. De nv ARIES CONSULTANTS voert een milieueffectonderzoek uit. 9. Op 23 juli 2009 geeft de cel Ruimtelijke Ordening – Leefmilieu (“cellule aménagement environnement”) van de Waalse overheidsdienst (“service public de Wallonie”, SPW) “bij de huidige stand van het dossier” een ongunstig advies over de eerste twee fasen van het milieueffectonderzoek. Op 24 september 2009 verleent de CRAT een advies over de eerste fase van het milieueffectonderzoek. Haar advies over de tweede fase van dat onderzoek volgt op 3 december 2009. 10. Op 1 april 2010 wordt bij een besluit van de Waalse Regering de herziening van het gewestplan van Doornik-Leuze-Péruwelz (blad 37/7) voorlopig goedgekeurd. Dat besluit wordt bij uittreksel bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 20 april 2010. 11. Van 7 mei tot 21 juni 2010 wordt een openbaar onderzoek gehouden. V - 1971n - 4/26

12. Het directoraat-generaal Landbouw, Natuurlijke Hulpbronnen en Leefmilieu (DGO3) van de SPW, de gemeenteraad van Antoing, de gemeenteraad van Doornik, de CWEDD en de CRAT brengen elk een voorwaardelijk gunstig advies uit over het project.

De beheerscommissie van het “Parc naturel des plaines de l’Escaut” en de cel Gevaar voor Zware Ongevallen (“cellule Risques d’accidents majeurs”) van de SPW adviseren elk gunstig over het project. 13. Op 17 februari 2011 stelt de Waalse Regering een besluit vast tot definitieve goedkeuring van de herziening van het gewestplan Doornik-LeuzePéruwelz (blad 37/7) met het oog op de opneming van een ontginningsgebied bestemd om de exploitatie mogelijk te maken van een nieuwe kalksteenafzetting op de linkeroever van de Schelde op het grondgebied van Antoing (Calonne en Bruyelle) en van Doornik (Saint-Maur). Dat besluit wordt integraal in het Belgisch Staatsblad van 11 april 2011 bekendgemaakt. Van 26 april tot 10 mei 2011 wordt over dat besluit een bekendmaking aangeplakt aan het gemeentehuis van Doornik en aan het gemeentehuis van Antoing. 14. Op 3 november 2011 dient de nv HOLCIM een aanvraag om een “permis unique” in, samen met een milieueffectstudie uitgevoerd door het studiebureau INCITEC, “voor de opening en de exploitatie van een steengroeve en de aanhorigheden ervan op de linkeroever van de Schelde (chaussée de Valenciennes te Antoing) en voor de bouw van aanhorigheden op de rechteroever (rue du Canon – ‘site des Vignobles’ te Doornik), op een totale oppervlakte van 275 ha, met een winningsput van 140 ha, met het oog op de productie van 1 Mt granulaten per jaar (waarvan 500.000 t afgevoerd wordt over het water) en in een eerste fase van 3,2 Mt klinkersteen per jaar voor de cementfabriek van Obourg (die afgevoerd wordt via het spoor), en vervolgens van 5,7 Mt/jaar tegen het jaar 2046 (waarvan 2,5 Mt/jaar voor de cementfabriek CBR te Antoing), voor de bouw van voorzieningen vanwaaruit goederen per trein naar Obourg verzonden kunnen worden en voor het verwerken van het afvalgesteente (beveiligingsmuren en opvulling van oude steengroeven)”. 15. Van 16 december 2011 tot 23 januari 2012 wordt een openbaar onderzoek gehouden op het grondgebied van de gemeenten Antoing, Brunehaut en Doornik. V - 1971n - 5/26

16. Op 20 april 2012 wordt de vergunningaanvrager ervan in kennis gesteld dat de beslissingstermijn met 30 dagen verlengd is.

17. Op 16 mei 2012 wordt de vergunningaanvrager verzocht zijn plannen op verschillende punten te wijzigen en...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT