Vonnis van Raad van State, 18 december 2018

Datum uitspraak:18 december 2018
Jurisdictie:Schorsing
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Volgens de verzoekende partijen zou de verwerende partij na het verlijden van de notariële akte overgaan tot handelen, waardoor hun nadelen de facto definitief en onherstelbaar word. De betrokken notaris heeft aan de verwerende partij evenwel uitdrukkelijk laten weten dat niet over te gaan tot het verlijden van de akte totdat de RvS een beslissing heeft genomen. In die omstandigheid tonen... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

Xe KAMER

A R R E S T

nr. 243.256 van 18 december 2018 in de zaak A. 226.382/X-17.343.

In zake : 1. Quirinus VAN DER HOEVEN 2. Anouchka VAN DE POL bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Gregory Verhelst kantoor houdend te 2600 Berchem Uitbreidingstraat 2 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de VLAAMSE LANDMAATSCHAPPIJ bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Gerard Davidstraat 46/1 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partij :

het VLAAMSE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Bart Staelens kantoor houdend te 8000 Brugge Gerard Davidstraat 46/1 bij wie woonplaats wordt gekozen

-------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 8 oktober 2018, strekt tot de schorsing van de tenuitvoerlegging van “het besluit van de Raad van Bestuur van de Vlaamse Landmaatschappij d.d. 18 juli 2018 houdende uitoefening van het voorkooprecht onder opschortende voorwaarden met betrekking tot de gronden en gebouwen gelegen te Kinrooi, Looverstraat 5, kadastraal gekend Kinrooi 2de Afdeling, sectie A, nrs. 704 en 705/A en sectie D, nrs. 116/C, 117/B, 122/T,

X-17.343-1/8

123, 124/A, 119, 120, 118/E, 136, 140/F, 140/G, 148/C, 149/D, 149/E, 138/B en 122/S”.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een verslag opgesteld.

Met toepassing van artikel 90, § 1, vierde lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973, is de zaak verwezen naar een kamer met drie leden.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 december 2018.

Staatsraad Stephan De Taeye heeft verslag uitgebracht.

Advocaten Gregory Verhelst en Emile Plas, die verschijnen voor verzoekers, advocaat Samuel Mens, die loco advocaat Bart Staelens verschijnt voor de verwerende partij en voor de tussenkomende partij, zijn gehoord.

Eerste auditeur-afdelingshoofd Ann Van Mingeroet heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

X-17.343-2/8

III. Tussenkomst

3. Met een op 8 november 2018 elektronisch ingediend verzoekschrift vraagt het Vlaamse Gewest om in het geding te mogen tussenkomen.

Het Vlaamse Gewest stelt op goede grond er belang bij te hebben dat de Vlaamse Landmaatschappij haar recht van voorkoop kan uitoefenen “zodat de nodige gronden kunnen verworven worden om in de toekomst het ruilverkavelingscomité op redelijke en zorgvuldige, efficiënte en correcte wijze te laten werken”.

...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT