Décision judiciaire de Raad van State, 26 septembre 2018

Date de Résolution26 septembre 2018
JuridictionNietigverklaring
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 242.426 van 26 september 2018 in de zaak A. 217.842/XIV-36.824

In zake : Daan MUYLAERT bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Peter Crispyn kantoor houdend te 9030 Mariakerke Mazestraat 16 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken die woonplaats kiest bij de Federale Politie DGR/JUR gevestigd te 1050 Brussel Kroonlaan 145A -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 12 december 2015, strekt tot de nietigverklaring van de beslissing van de directeur-generaal van de algemene directie van het Middelenbeheer en de Informatie van de Federale Politie van 14 oktober 2015, waarbij Daan Muylaert niet geslaagd wordt verklaard voor de basisopleiding van inspecteur van politie, definitief wordt afgewezen voor de basisopleiding van inspecteur van politie en de hoedanigheid van aspirant-inspecteur van politie wordt ontnomen.

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend. Verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  XIV-36.824-1/9

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een verslag opgesteld.

  De verwerende partij heeft een verzoek tot voortzetting van het geding en een laatste memorie ingediend. Verzoeker heeft een laatste memorie ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 7 maart 2018.

  Kamervoorzitter Geert Debersaques heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Peter Crispyn, die verschijnt voor verzoeker, en adviseur Ruben Goosens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur Geert De Bleeckere heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker start op 2 juni 2014 de opleiding tot inspecteur van politie.

  3.2. Verzoeker slaagt in tweede zittijd niet voor het tweede luik van de basisopleiding wegens het niet-behalen van de minimumnorm van 50 % voor het onderdeel mondeling examen (37,7 %) en voor het vereiste eindresultaat van 60% (57,1 %). Voor het schriftelijk examen, onderdeel theorie, behaalt verzoeker 59,45 % en voor het onderdeel gevalstudie 60,5 %, wat het totaal voor het schriftelijk examen op 59,9 % brengt.

  XIV-36.824-2/9

  3.3. Op 14 oktober 2015 beslist de directeur-generaal van de algemene directie van het Middelenbeheer en de Informatie van de Federale politie dat verzoeker niet geslaagd is voor de basisopleiding van inspecteur van politie, dat hij aldus definitief wordt afgewezen voor de basisopleiding van inspecteur van politie en dat hem de hoedanigheid van aspirant-inspecteur van politie wordt ontnomen op 16 oktober 2015.

  Dit is de bestreden beslissing.

  IV. Onderzoek van het tweede middel

  Standpunt van de partijen

  4. Verzoeker voert de schending aan van de artikelen 18 en 32 van het koninklijk besluit van 20 november 2001 ‘betreffende de basisopleidingen van het operationeel kader van de politiediensten en houdende diverse...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT