Vonnis van Raad van State, June 01, 2018

Datum uitspraak:2018/06/01
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

Het uitgangspunt van de verzoekende partij is dat het contra legem is een vergunning af te leveren "met retroactieve werking en zonder wachttermijn". Dit uitgangspunt stelt een juridisch vraagstuk aan de orde dat hiervoor niet aan bod is gekomen. Alleen al om die reden kan de verzoekende partij - in de huidige stand van de zaak - niet overtuigen van de noodzaak om de gevraagde voorlopige... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE Xe KAMER

A R R E S T

nr. 241.709 van 1 juni 2018 in de zaak A. 225.344/X-17.255.

In zake : DARIYA BEZUGLA bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Pieter Van Assche kantoor houdend te 9000 Gent

Koning Albertlaan 128 bij wie woonplaats wordt gekozen en eveneens bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Sander Kaïret kantoor houdend te 9930 Zomergem Kerkstraat 1

tegen :

het BRUSSELSE HOOFDSTEDELIJKE GEWEST bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Stijn Butenaert en Andy Hoedenaeken kantoor houdend te 1080 Brussel

Leopold II-laan 180 bij wie woonplaats wordt gekozen

Tussenkomende partijen :

1. de BVBA SIMPLY BETTER bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Ivan-Serge Brouhns, Bert Van Herreweghe en Guillaume Possoz kantoor houdend te 1170 Brussel

Terhulpsesteenweg 178 bij wie woonplaats wordt gekozen

2. de NV DROH!ME EXPLOITATION bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Filip De Preter en François Tulkens kantoor houdend te 1000 Brussel Keizerslaan 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp van de vordering

1. De vordering, ingesteld op 31 mei 2018, strekt tot de schorsing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van het besluit van de gemachtigde ambtenaar van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 25 mei 2018 waarbij de stedenbouwkundige vergunning wordt afgegeven aan de bvba Simply Better voor “Organisatie van TO2 2018” voor een periode van drie maanden op een terrein gelegen aan de Terhulpsesteenweg 50-53 te Ukkel en waarbij de op 6 maart 2018 verleende vergunning met hetzelfde voorwerp wordt ingetrokken.

Verzoekster vraagt verder als voorlopige maatregel aan de verwerende partij verbod op te leggen een vergunning af te leveren “met retroactieve werking en zonder wachttermijn” op straffe van een dwangsom van 250.000 € per vergunning.

II. Verloop van de rechtspleging

2. De verwerende partij heeft een nota en een administratief dossier ingediend.

Met een verzoekschrift van 1 juni 2018 hebben de bvba Simply Better en de nv Droh!me Exploitation gevraagd om in het administratief kort geding te mogen tussenkomen.

De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 1 juni 2018, om 14.00 uur.

Staatsraad Jan Clement heeft verslag uitgebracht.

Advocaat Sander Kaïret, die verschijnt voor verzoekster, advocaat Andy Hoedenaeken, die verschijnt voor de verwerende partij, advocaten Ivan-Serge Brouhns, Bert Van Weerdt en Guillaume Possoz, die verschijnen voor

de eerste tussenkomende partij, en advocaat Bert Van Herreweghe, die verschijnt voor de tweede tussenkomende partij, zijn gehoord.

Auditeur Wouter De Cock heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

III. Tussenkomsten

3. De verzoeken tot tussenkomst van de bvba Simply Better en de nv Droh!me Exploitation worden ingewilligd. Hun belangen zijn bij de zaak betrokken.

IV. Feiten

4. ‟s Raads arrest nr. 241.563 van 22 mei 2018 (zaak A. 225.211/X-17.237) beveelt, op vordering van verzoekster, de schorsing van de tenuitvoerlegging van het besluit van de gemachtigde ambtenaar van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van 6 maart 2018 waarbij de stedenbouwkundige vergunning wordt afgegeven aan de bvba Simply Better voor “Organisatie van TO2 2018” voor een periode van drie maanden op een terrein gelegen aan de Terhulpsesteenweg 50-53 te Ukkel.

5. Er wordt verwezen naar de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT