Vonnis van Raad van State, February 26, 2018

Datum uitspraak:2018/02/26
Jurisdictie:UDN
Nature:Arrest
SAMENVATTING

De BB is verzoekster niet onverwachts overkomen. Ze is het resultaat van een selectieprocedure waaraan verzoekster heeft deelgenomen en waarvan zij in de ene of andere zin het antwoord mocht verwachten. Het voorliggende verzoekschrift is pas meer dan vijf weken na de kennisgeving van de BB aan de RvS bezorgd. Dit is voor een procedure bij UDN schromelijk laat. In het inleidend verzoekschrift... (volledige samenvatting weergeven)

 
GRATIS UITTREKSEL

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

VOORZITTER VAN DE IXe KAMER

A R R E S T

nr. 240.820 van 26 februari 2018 in de zaak A. 224.591/IX-9248

In zake: Carine L‟HOMME bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Pieter Valkenborg kantoor houdend te 3511 Kuringen Kuringenstraat 11 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen:

het GEMEENSCHAPSONDERWIJS, vertegenwoordigd door scholengroep 16 – Midden-Limburg bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaten Günther L‟heureux en Roel Meeus kantoor houdend te 1200 Brussel

Gulledelle 96 bus 3 bij wie woonplaats wordt gekozen

--------------------------------------------------------------------------------------------------

I. Voorwerp

1. De vordering, ingesteld op 21 februari 2018, strekt tot de schor-sing bij uiterst dringende noodzakelijkheid van de tenuitvoerlegging van:

“[de] beslissing van 21.12.2017 van de Raad van Bestuur van de Scholengroep 16 (SGR16) […] inzake het resultaat van de selectieprocedure tot de functie van directie in de Basisschool (BS) Herckerhof te Herk-de-Stad [waarbij Carine L‟homme] voor de betrekking […] op de tweede plaats werd gezet, alsmede het gegeven dat een derde werd aangeduid als meest geschikte kandidaat, met name dhr. Vangeel Raf.”

Tevens wordt de Raad van State verzocht om de volgende voorlopige maatregelen te bevelen:

“1. De onmiddellijke tenuitvoerlegging van het arrest.

2. Te bevelen dat [Carine L‟homme] haar functie als waarnemend directie BS Herckerhof behoudt tot de definitieve uitspraak van de Raad van State dan wel tot de nieuwe aanstelling van directie in proeftijd met uitzicht op vaste benoeming na een jaar proeftijd (in geval van vernietiging door de RvSt). 3. Hieraan een dwangsom te verbinden van 200,00 euro per dag vanaf de beslissing tot schorsing.”

II. Verloop van de rechtspleging

 1. De verwerende partij heeft een nota ingediend.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 26 februari 2018, om 10.00 uur.

  Kamervoorzitter Geert Van Haegendoren heeft verslag uitge-

  bracht.

  Advocaat Pieter Valkenborg, die verschijnt voor de verzoekende partij en advocaat Günther L‟heureux, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Diane Mareen heeft een met dit arrest eensluidend advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

 2. Verzoekster is sinds 1 september 2014...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT