Décision judiciaire de Raad van State, 20 février 2018

Date de Résolution20 février 2018
JuridictionSchorsing UDN
Nature Arrest

RAAD VAN STATE, AFDELING BESTUURSRECHTSPRAAK

XIVe KAMER

A R R E S T

nr. 240.749 van 20 februari 2018 in de zaak A. 215.963/XIV-36.455

In zake : Johan DETEYE bijgestaan en vertegenwoordigd door advocaat Peter Crispyn kantoor houdend te 9030 Mariakerke Mazestraat 16 bij wie woonplaats wordt gekozen

tegen :

de BELGISCHE STAAT, vertegenwoordigd door de minister van Binnenlandse Zaken die woonplaats kiest bij de Federale Politie DGR/JUR gevestigd te 1050 Brussel Kroonlaan 145 A -------------------------------------------------------------------------------------------------- I. Voorwerp van het beroep

 1. Het beroep, ingesteld op 26 mei 2015, strekt tot de nietigverklaring van “het besluit van hoofdcommissaris van politie O. [L.], directeur-generaal bij de federale politie, algemene directie van het middelenbeheer en de informatie dd. 27 maart 2015 waarbij aan verzoeker de lichte tuchtstraf van de waarschuwing is opgelegd.”

  II. Verloop van de rechtspleging

 2. De verwerende partij heeft een memorie van antwoord ingediend en verzoeker heeft een memorie van wederantwoord ingediend.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft een verslag opgesteld met toepassing van artikel 51 van het besluit van de Regent van

  XIV-36.455-1/7

  23 augustus 1948 ‘tot regeling van de rechtspleging voor de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State’.

  De partijen zijn opgeroepen voor de terechtzitting, die heeft plaatsgevonden op 6 september 2017.

  Kamervoorzitter Geert Debersaques heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Flore Aerens, die loco advocaat Peter Crispyn verschijnt voor verzoeker, en adviseur Ruben Goosens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Ter terechtzitting wordt de behandeling van de zaak uitgesteld naar de zitting van 13 december 2017.

  Kamervoorzitter Geert Debersaques heeft verslag uitgebracht.

  Advocaat Peter Crispyn, die verschijnt voor verzoeker, en adviseur Ruben Goosens, die verschijnt voor de verwerende partij, zijn gehoord.

  Eerste auditeur-afdelingshoofd Werner Weymeersch heeft een advies gegeven.

  Er is toepassing gemaakt van de bepalingen op het gebruik der talen, vervat in titel VI, hoofdstuk II, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973.

  III. Feiten

  3.1. Verzoeker is inspecteur van politie, werkzaam bij de directie Publieke Veiligheid, dienst Politie te paard.

  XIV-36.455-2/7

  3.2. In een informatierapport van 23 juli 2014 brengt hoofdcommissaris van politie P. J., commandant van het Koninklijk Escorte, een aantal ongeregeldheden ter kennis van de directeur-generaal van de Bestuurlijke Politie die zich hebben voorgedaan na de plechtigheden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT