Arrest nr. 26/2018 van Grondwettelijk Hof, 1 maart 2018

Datum uitspraak: 1 maart 2018
Uitgevende instantie::Grondwettelijk Hof
SAMENVATTING

Wet van 10 juli 2016 tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen enerzijds en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds

 
GRATIS UITTREKSEL

In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de wet van 10 juli 2016 « tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen [enerzijds] en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds », ingesteld door de vzw « Fédération Laïque de Centres de Planning Familial » en anderen, door de vzw « Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique » en anderen, door de vzw « Union Professionnelle des Psychologues », door de vzw « Association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique » en door de vzw « Alter-Psy » en anderen.

Het Grondwettelijk Hof,

samengesteld uit de voorzitters J. Spreutels en A. Alen, de rechters L. Lavrysen, T. Merckx-Van Goey, F. Daoût en T. Giet, en, overeenkomstig artikel 60bis van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof, emeritus voorzitter E. De Groot, bijgestaan door de griffier P.-Y. Dutilleux, onder voorzitterschap van voorzitter J. Spreutels,

wijst na beraad het volgende arrest :

  1. Onderwerp van de beroepen en rechtspleging

  1. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 januari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2017, is beroep tot vernietiging ingesteld van de wet van 10 juli 2016 « tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen [enerzijds] en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds » (bekendgemaakt in het Belgisch Staatsblad van 29 juli 2016) door de vzw « Fédération Laïque de Centres de Planning Familial », de vzw « Fédération des maisons médicales et des collectifs de santé francophones », de vzw « Ligue Bruxelloise Francophone pour la Santé Mentale », de vzw « Fédération des Centres Pluralistes de Planning Familial », de vzw « Fédération Bruxelloise Francophone des Institutions pour Toxicomanes », de vzw « Union professionnelle des Conseillers conjugaux et familiaux », de vzw « Fédération des Centres de Planning et de Consultations », de vzw « Prospective Jeunesse », de vzw « Ligue Wallonne pour la Santé Mentale », Tom Blontrock, Steffie Boey, Renaud Brankaer, Martine Coenen, Olivier Delhal, Tania De Roo, Fien Hales, Jacques Pluymackers, Sofie Pollet, Joëlle Richir, Romano Scandariato, Isabelle Torricelli, Walter Van Hecke, Greet Vannecke, Sigrid Vanthuyne en Françoise Wielemans, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. M. Uyttendaele, advocaat bij de balie te Brussel.

  2. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 januari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2017, is beroep tot vernietiging ingesteld van artikel 11 van dezelfde wet door de vzw « Fédération Francophone Belge de Psychothérapie Psychanalytique », de vzw « Belgische Vereniging voor Psychoanalyse », de vzw « Belgische School voor Psychoanalyse », de vzw « Centre Chapelle-aux-Champs », de vzw « Belgische Federatie voor Humanistische, experiëntiële en persoonsgerichte Psychotherapeuten », de vzw « Institut de Formation et de Thérapie pour Soignants », de vzw « Institut Belge de Gestalt-thérapie », de vzw « Institut d’Etudes de la Famille et des Systèmes Humains - Bruxelles », de vzw « Forestière », de vzw « Centre de Formation à la Thérapie de Famille », de vzw « Belgische Vereniging voor Psychotherapie », de vzw « Academie voor Integratieve en Humanistische Psychologie en Psychotherapie », de vzw « Communication et Relation Humaines », de vzw « Centre pour la Formation et l’Intervention Psychosociologiques », Brigitte Dohmen, Jacques Pluymackers en Philippe Vranken, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. F. Tulkens, advocaat bij de balie te Brussel.

  3. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 januari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2017, is beroep tot vernietiging ingesteld van dezelfde wet door de vzw « Union Professionnelle des Psychologues », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Bourtembourg en Mr. V. Feyens, advocaten bij de balie te Brussel.

  4. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 27 januari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 31 januari 2017, is beroep tot vernietiging ingesteld van dezelfde wet door de vzw « Association des psychologues praticiens d’orientation psychanalytique », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Bourtembourg en Mr. V. Feyens. e. Bij verzoekschrift dat aan het Hof is toegezonden bij op 30 januari 2017 ter post aangetekende brief en ter griffie is ingekomen op 2 februari 2017, is beroep tot vernietiging ingesteld van de artikelen 11 en 12 van dezelfde wet door de vzw « Alter-Psy », Paul Waterkeyn, Marianne De Wulf, Chiara Aquino Benitez, Hilde Eilers, Isabelle Wolfs, Franck Van Mierlo, Mia Van Der Veken, Lieve Talloen, Maya van Zelst, Tania Schuddinck, Chris Ekelmans, Gerd Claes, Christine De Muynck, Riane Malfait, Lief Cuyvers, Sara Maquoi, Annemie Celis, Karin Swinnen, Hilde De Leeuw, Geert Vanherzeele, Nathalie Van Peperstraete, Gabriel Da Costa Correia, Laurence Debrulle, Laurence Billen en Valentin Pecheny, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. V. Letellier, advocaat bij de balie te Brussel.

Die zaken, ingeschreven onder de nummers 6605, 6606, 6607, 6608 en 6609 van de rol van het Hof, werden samengevoegd.

Memories zijn ingediend door :

- de vzw « Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. J. Bourtembourg en Mr. V. Feyens (in de zaak nr. 6608);

- de Ministerraad, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. E. Jacubowitz, advocaat bij de balie te Brussel (in alle zaken);

- de vzw « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen », Ilse Dewitte, Veerle Louwage, Ine Louwies en Sigrid Servranckx, bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. B. Martel, advocaat bij de balie te Brussel (in alle zaken);

- Thierry Lottin, Catherine Choque, Michel Ylieff, Quentin Vassart en de « Union professionnelle des Psychologues Cliniciens francophones », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Callens en Mr. M. Coëffé, advocaten bij de balie te Brussel (in elke zaak);

- Michaël Hilderson, Karel Mampuys en de vzw « Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen », bijgestaan en vertegenwoordigd door Mr. S. Callens en Mr. M. Coëffé (in elke zaak).

De verzoekende partijen hebben memories van antwoord ingediend.

Memories van wederantwoord zijn ingediend door :

- de vzw « Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie » (in de zaak nr. 6608);

- de Ministerraad (in alle zaken);

- Thierry Lottin, Catherine Choque, Michel Ylieff, Quentin Vassart en de « Union professionnelle des Psychologues Cliniciens francophones » (in elke zaak);

- Michaël Hilderson, Karel Mampuys en de vzw « Vlaamse Vereniging van Klinisch Psychologen » (in elke zaak). Bij beschikking van 18 oktober 2017 heeft het Hof, na de rechters-verslaggevers F. Daoût en T. Merckx-Van Goey te hebben gehoord, beslist dat de zaken in staat van wijzen zijn, dat geen terechtzitting zal worden gehouden, tenzij een partij binnen zeven dagen na ontvangst van de kennisgeving van die beschikking een verzoek heeft ingediend om te worden gehoord, en dat, behoudens zulk een verzoek, de debatten zullen worden gesloten op 14 november 2017 en de zaken in beraad zullen worden genomen.

Ingevolge de verzoeken van meerdere verzoekende partijen om te worden gehoord, heeft het Hof bij beschikking van 14 november 2017 de dag van de terechtzitting bepaald op 13 december 2017.

Op de openbare terechtzitting van 13 december 2017 :

- zijn verschenen :

. Mr. M. Uyttendaele, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 6605;

. Mr. F. Tulkens, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 6606;

. Mr. L. Laperche, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. J. Bourtembourg, voor de verzoekende partijen in de zaken nrs. 6607 en 6608, en voor de vzw « Gezelschap voor Psychoanalyse en Psychotherapie » (tussenkomende partij in de zaak nr. 6608);

. Mr. V. Letellier, voor de verzoekende partijen in de zaak nr. 6609;

. Mr. B. Staelens, advocaat bij de balie te Brugge, loco Mr. B. Martel, voor de vzw « Vlaamse Vereniging van Orthopedagogen » en anderen (tussenkomende partijen in alle zaken);

. Mr. J. Das, advocaat bij de balie te Brussel, loco Mr. S. Callens en Mr. M. Coëffé, voor Thierry Lottin en anderen, en voor Michaël Hilderson en anderen (tussenkomende partijen in alle zaken);

. Mr. E. Jacobuwitz en Mr. C. Caillet, advocaat bij de balie te Brussel, voor de Ministerraad;

- hebben de rechters-verslaggevers F. Daoût en T. Merckx-Van Goey verslag uitgebracht;

- zijn de voornoemde advocaten gehoord;

- zijn de zaken in beraad genomen.

De bepalingen van de bijzondere wet van 6 januari 1989 op het Grondwettelijk Hof met betrekking tot de rechtspleging en het gebruik van de talen werden toegepast. II. In rechte

-A-

Ten aanzien van de ontvankelijkheid en de draagwijdte van de beroepen

A.1. De beroepen in de zaken nrs. 6605, 6607 en 6608 strekken tot de vernietiging van de wet van 10 juli 2016 « tot wijziging van de wet van 4 april 2014 tot regeling van de geestelijke gezondheidszorgberoepen en tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen [enerzijds] en tot wijziging van de wet betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen, gecoördineerd op 10 mei 2015 anderzijds ». Het beroep in de zaak nr. 6606 strekt tot de vernietiging van enkel artikel 11 van de voormelde wet, terwijl het beroep in de zaak nr. 6609 strekt tot de vernietiging van de artikelen 11 en 12 van...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT