7 SEPTEMBER 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het invoeren van het solidariteitsluik verbonden aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het invoeren van het solidariteitsluik verbonden aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 september 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de handel in brandstoffen

Collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2023

Invoeren van het solidariteitsluik verbonden aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel (Overeenkomst geregistreerd op 14 maart 2023 onder het nummer 178670/CO/127)

Voorafgaand

Door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 betreffende de invoering van een sociaal sectorplan, gesloten in het Paritair Comité nr. 127 voor de handel in brandstoffen en het Paritair Subcomité nr. 127.02 voor de handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen, werd een sociaal sectoraal pensioenstelsel ingericht, dat geregeld werd door een pensioen- en een solidariteitsreglement.

Het solidariteitsluik dat verbonden was aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel werd op 31 december 2022 beëindigd door middel van de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 december 2022 betreffende de stopzetting van het solidariteitsluik verbonden aan het sectoraal aanvullend pensioenstelsel.

Met voorliggende collectieve arbeidsovereenkomst wordt een nieuw solidariteitsluik ingevoerd vanaf 1 april 2023. De solidariteitsprestaties worden beschreven in een nieuw solidariteitsreglement, dat als bijlage aan deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen is, en er integrerend deel van uitmaakt.

Dit solidariteitsluik wordt ingevoerd in toepassing van artikel 10, § 2 van de wet betreffende de aanvullende pensioenen.

Artikel 1. Door de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2003 (nr. 67731/CO/127) betreffende de invoering van een sociaal sectorplan, gesloten in het Paritair Comité nr. 127 voor de handel in brandstoffen en het Paritair Subcomité nr. 127.02 voor de handel in brandstoffen in Oost-Vlaanderen, werd een sectoraal pensioenstelsel ingericht, dat geregeld werd door een pensioenreglement.

Aan dit sectoraal aanvullend pensioenstelsel wordt vanaf 1 april 2023 een solidariteitsluik gehecht, dat geregeld wordt in de bijlage die deel uitmaakt van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

Art. 2. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst treedt in werking op 1 april 2023 en geldt voor onbepaalde duur.

§ 2. Elk van de contracterende partijen kan ze opzeggen mits een opzeggingstermijn van zes maanden, te betekenen bij een ter post aangetekende brief, gericht aan de voorzitter van het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen.

Voorafgaandelijk aan de opzegging van de collectieve arbeidsovereenkomst moet het paritair comité waarin deze overeenkomst werd gesloten, de beslissing nemen om het solidariteitsstelsel op te heffen.

De beslissing tot opheffing van het sectoraal solidariteitsstelsel is enkel geldig wanneer zij 80 pct. van de stemmen van de gewone of plaatsvervangende leden die de werkgevers vertegenwoordigen en 80 pct. van de stemmen van de gewone of plaatsvervangende leden die de werknemers vertegenwoordigen, heeft behaald.

Gezien om te worden gevoegd bij het koninklijk besluit van 7 september 2023.

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

Bijlage aan de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 februari 2023, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in brandstoffen, betreffende het invoeren van het solidariteitsluik verbonden...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT