7 OKTOBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf

Collectieve arbeidsovereenkomst van 16 december 2021

Conventionele inspanningen ten behoeve van bepaalde categorieën werknemers (Overeenkomst geregistreerd op 8 april 2022 onder het nummer 171940/145)

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers, met uitzondering van het seizoen- en gelegenheidspersoneel zoals bedoeld in artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969, tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, en op hun werkgevers, van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, met uitzondering van de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit het inplanten en onderhouden van parken en tuinen.

§ 2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

Art. 2. De ondertekenende partijen hebben de bedoeling om door middel van deze collectieve arbeidsovereenkomst vanaf 1 juli 2019 een bijkomende conventionele inspanning te voorzien ten belope van 0,15 pct. berekend op het volledige loon van de werknemers, zoals bedoeld in artikel 23 van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid van de werknemers (Belgisch Staatsblad van 2 juli 1981).

De hierboven bedoelde 0,15 pct.-bijdrage wordt geïnd en ingevorderd door...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT