7 OKTOBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2020 betreffende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, overeenkomstig de classificatie van toepassing op het personeel van het niveau A bij de federale overheidsdiensten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op het Gerechtelijk Wetboek, artikel 160, gewijzigd bij de wetten van 10 april 2014, van 8 mei 2014, en van 6 juli 2017;

Gelet op het koninklijk besluit van 27 september 2020 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, overeenkomstig de classificatie van toepassing op het personeel van het niveau A bij de federale overheidsdiensten;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 7 juni 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 13 juli 2021;

Gelet op de akkoordbevinding van de Minister van Ambtenarenzaken, gegeven op 20 juli 2021;

Gelet op het protocol nr. 508 houdende de besluiten van de onderhandelingen van Sectorcomité III- Justitie, gesloten op 15 september 2021;

Op de voordracht van de Minister van Justitie,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. In het koninklijk besluit van 27 september 2020 houdende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, overeenkomstig de classificatie van toepassing op het personeel van het niveau A bij de federale overheidsdiensten, wordt de bijlage vervangen door de bijlage toegevoegd bij dit besluit.

Art. 2. De minister bevoegd voor Justitie is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 oktober 2021.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Justitie,

V. VAN QUICKENBORNE

Bijlage bij het koninklijk besluit van 7 oktober 2021 tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2020 betreffende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, overeenkomstig de classificatie van toepassing op het personeel van het niveau A bij de federale overheidsdiensten

Bijlage bij het koninklijk besluit van 27 september 2020 betreffende de classificatie van de functies van het niveau A binnen de rechterlijke organisatie, overeenkomstig de classificatie van toepassing op het personeel van het niveau A bij de federale overheidsdiensten

ClassesKlassen Titre de la fonction Code Functietitel A5 Conseiller-général A5 expert thématique NSA046 Adviseur-generaal A5 thematische expert A5 Conseiller-général A5 expert thématique- Directeur NSA047 Adviseur-generaal A5 thematische expert - Directeur A5 Conseiller-général A5 dirigeant stratégique- Directeur NSA051 Adviseur-generaal A5 strategisch leidinggevend - Directeur A5 Lead Manager RH généraliste DPO130 Lead manager HR generalist A4 Conseiller-général dirigeant stratégique -Directeur NSA050 Adviseur-generaal strategisch leidinggevend - Directeur A4 Conseiller-général dirigeant tactique- Directeur NSA054 Adviseur-generaal tactisch leidinggevende - Directeur A4 Conseiller- général Manager de programmes NSA072 Adviseur-generaal Programmamanager A4 Conseiller-général soutien du management NSA079 Adviseur-generaal managementondersteuning A4 Conseiller- général services du président - Directeur DSA160 Adviseur-generaal diensten van de voorzitter - Directeur A4 Conseiller général services stratégiques Justice- Directeur DSA503 Adviseur-generaal strategische diensten Justitie - Directeur A4 Conseiller- général services opérationnels Justice - Directeur DSA504 Adviseur-generaal operationele diensten Justitie - Directeur A4 Conseiller-général support- Directeur (Business Unit Manager) DSA602 Adviseur-generaal support - Directeur (Business Unit Manager) A4 Conseiller-général management strategic office-...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT