7 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen,

Gelet op artikel 301 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening van 9 april 2004;

Gelet op artikel 5, 1° /1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het ministerieel besluit van 19 juni 2017 houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en de vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Anderlecht ;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Anderlecht van 18 februari 2020 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld de heer Christophe EVERAERTS aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ;

Overwegende dat tegen deze aanwijzing geen bezwaar bestaat,

Besluit :

Artikel 1. Wordt...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT