7 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit houdende de aanwijzing van controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven op het grondgebied van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering, bevoegd voor Stedenbouw en Monumenten en Landschappen,

Gelet op artikel 301 van het Brussels Wetboek voor Ruimtelijke Ordening;

Gelet op artikel 5, 1° /1 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 3 april 2007 houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (de heer Adriano TUSEI) ;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 4 april 1996 houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (mevrouw Nadine SONCK) ;

Gelet op het ministerieel besluit van 13 november 2013 houdende het aanduiden van een controleur om de stedenbouwkundige overtredingen op te sporen en vast te stellen (mevrouw Véronique LANGOUCHE) ;

Gelet op de beslissing van het college van burgemeester en schepenen van de gemeente Sint-Lambrechts-Woluwe van 30 januari 2020 waarbij aan de Brusselse Hoofdstedelijke Regering wordt voorgesteld de heren Olivier BOURDIAU et Brice HULET aan te wijzen voor de opsporing en vaststelling van de misdrijven tegen het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ;

Overwegende de noodzaak de lijst te actualiseren van de gemeentelijke controleurs die aangewezen werden om bij proces-verbaal de misdrijven op te sporen en vast te stellen, bepaald in artikel 300 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening ;

Overwegende dat de bekendmaking van een enkel ministerieel aanwijzingsbesluit van de controleurs voor de opsporing en vaststelling van de stedenbouwkundige misdrijven per gemeente de administratieve transparantie ten goede zou komen ;

Overwegende dat tegen deze aanwijzingen geen bezwaar bestaat,

Besluit :

Artikel 1. Worden aangewezen om de misdrijven, omschreven in artikel 300 van het Brussels Wetboek voan Ruimtelijke Ordening, op te sporen en bij proces-verbaal vast te stellen voor het grondgebied van de...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT