7 OKTOBER 2020. - Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 8 september 2020 ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2020 betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19

 
GRATIS UITTREKSEL

De Minister van Economie,

Gelet op het decreet van 11 maart 2004 betreffende de gewestelijke incentives ten gunste van kleine en middelgrote ondernemingen, inzonderheid op de artikelen 10 en 19;

Gelet op het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2020 betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19, inzonderheid op artikel 3, lid 3;

Gelet op het ministerieel besluit van 8 september 2020 ter uitvoering van het besluit van de Waalse Regering van 16 juli 2020 betreffende de toekenning van aanvullende vergoedingen in het kader van de maatregelen tegen het coronavirus COVID-19;

Gelet op het rapport van 1 oktober 2014 opgesteld overeenkomstig artikel 3, 2°, van het decreet van 11 april 2014 houdende uitvoering van de resoluties van de Vrouwenconferentie van de Verenigde Naties die in september 1995 in Peking heeft plaatsgehad en tot integratie van de genderdimensie in het geheel van de gewestelijke beleidslijnen;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 2 oktober;

Gelet op de instemming van de Minister van Begroting, gegeven op 2 oktober;

Gelet op het advies nr. 68.126/2 van de Raad van State, gegeven op 7 oktober 2020, overeenkomstig artikel 84, § 1, eerste lid, 3°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op de dringende noodzakelijkheid;

Gelet het ministerieel besluit van 23 maart 2020 houdende dringende maatregelen om de verspreiding van het coronavirus COVID-19 te beperken, gewijzigd met name bij het ministerieel besluit van 5 juni 2020;

Overwegende dat voornoemd ministerieel besluit van 23 maart 2020 vereist dat bepaalde ondernemingen of delen van ondernemingen tot en met 30 juni 2020 gesloten blijven;

Overwegende dat het dringend is om dit besluit aan te nemen gezien de uitzonderlijke crisissituatie die nog steeds bestaat, namelijk de gevolgen van de gezondheidscrisis COVID-19 voor veel ondernemingen die ernstige economische schade lijden;

Overwegende dat het noodzakelijk is om dringend steunmaatregelen te voorzien voor de getroffen ondernemingen, ten einde de economische schade te beperken;

Overwegende dat de getroffen ondernemingen door de voortgezette sluitingsmaatregelen hun omzet fors zien dalen, of zelfs helemaal verdwijnen, en dat hierdoor het inkomen van de ondernemers en van hun werknemers in het gedrang komt;

Overwegende dat deze steun onder meer tot doel heeft om een golf van faillissementen te...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT