7 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021

Loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de pluimveeslachterijen (Overeenkomst geregistreerd op 10 mei 2022 onder het nummer 172637/CO/118)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de pluimveeslachterijen.

§ 2. Met "arbeiders" worden alle arbeiders bedoeld, zonder onderscheid naar gender.

HOOFDSTUK II. - Classificatie

Art. 2. De arbeiders worden in drie categorieën ingedeeld :

Categorie I :

- ophangen na "chiller";

- nekvelopensnijden, losmaken en afsnijden;

- naplukken;

- openmaken, ontleveren, ontharten, magen en darmen afsnijden;

- maag insteken en inpakken;

- op sorteermachines leggen;

- inpakken;

- stikken van dozen;

- versnijden + inpakken;

- frigowerk (normaal).

Categorie II :

- aanhangen;

- laden en lossen;

- doden;

- ontdarmen;

- kroppen, trekken en longen zuigen;

- frigowerk (diepvries).

Categorie III :

- ophalen van kippen;

- chauffeur;

- mecanicien.

HOOFDSTUK III. - Uurloon

Art. 3. Op 1 januari 2022 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die geen zes maand anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 heures/semaine (EUR) 38 uren/week (EUR) Catégorie I 14,06 Categorie I 14,06 Catégorie II 14,59 Categorie II 14,59 Catégorie III 15,53 Categorie III 15,53

Art. 4. Op 1 januari 2022 gelden volgende minimumuurlonen voor de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT