7 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koelnijverheid (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid ;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koelnijverheid.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 december 2021

Loon- en arbeidsvoorwaarden van de arbeiders tewerkgesteld in de koelnijverheid (Overeenkomst geregistreerd op 10 mei 2022 onder het nummer 172627/CO/118)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de ondernemingen van de koelnijverheid, met name de ondernemingen voor kunstijs en de koelhuizen.

§ 2. Met "arbeiders" worden alle arbeiders bedoeld zonder onderscheid naar gender.

HOOFDSTUK II. - Uurlonen

Art. 2. Op 1 januari 2022 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die geen zes maand anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR) 38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) Manoeuvres 14,90 15,23Hulparbeiders 14,90 15,23

Art. 3. Op 1 januari 2022 gelden volgende minimumuurlonen voor de arbeiders die zes maand anciënniteit in de onderneming tellen, ongeacht hun leeftijd :

38 heures/semaine (EUR) 37 heures/semaine (EUR) 38 uren/week (EUR) 37 uren/week (EUR) Manoeuvres 15,42 15,72Hulparbeiders 15,42 15,72

Art. 4. De voorwaarde van zes maanden anciënniteit is ingevuld op de dag dat de som van alle tewerkstellingsperiodes, al dan niet onderbroken, bij een zelfde werkgever in de loop van de laatste twee jaar minstens zes maanden bedraagt.

Onder "tewerkstellingsperiodes" dient men te verstaan de periodes gedekt door :

- alle...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT