7 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 33 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022, gesloten in het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 33 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Subcomité voor de textielnijverheid

uit het administratief arrondissement Verviers

Collectieve arbeidsovereenkomst van 14 januari 2022

Toekenning van een aanvullende vergoeding ten gunste van sommige oudere arbeiders die worden ontslagen en die op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst 60 jaar of ouder zijn, een beroepsverleden van ten minste 33 jaar als loontrekkende kunnen laten gelden en 20 jaar nachtprestaties hebben of die gewerkt hebben in een zwaar beroep (Overeenkomst geregistreerd op 10 mei 2022 onder het nummer 172617/CO/120.01)

 1. Toepassingsgebied van de overeenkomst

  Artikel 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op alle textielondernemingen uit het administratief arrondissement Verviers en op alle daarin tewerkgestelde arbeiders die onder de bevoegdheid vallen van het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers nr. 120.01.

  Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

 2. Rechthebbenden

  Art. 2. § 1. De ontslagen arbeiders ontvangen, voor zover zij op het ogenblik van beëindiging van de arbeidsovereenkomst recht verkrijgen op wettelijke werkloosheidsvergoedingen, een aanvullende vergoeding, zoals bedoeld in artikel 4, ten laste van het "Fonds voor bestaanszekerheid voor de textielnijverheid van het administratief arrondissement Verviers", mits zij in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023 cumulatief aan de volgende voorwaarden voldoen :

  - Ontslagen zijn in de periode van 1 juli 2021 tot en met 30 juni 2023, behalve om dringende reden;

  - De leeftijd van 60 jaar hebben bereikt uiterlijk op 30 juni 2023 én op het moment van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst;

  - 33 jaar beroepsverleden als loontrekkende kunnen rechtvaardigen op het ogenblik van de beëindiging van de arbeidsovereenkomst.

  § 2. Daarnaast moeten de ontslagen arbeiders zoals bedoeld in § 1 op het moment van beëindiging van de arbeidsovereenkomst voldoen aan volgende voorwaarden :

  1. Ofwel minimaal 20 jaar gewerkt hebben in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 46 gesloten op 23 maart 1990 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 10 mei 1990;

  2. Ofwel gewerkt hebben in een zwaar beroep gedurende :

  - ofwel minstens 5 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 10 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst;

  - ofwel gedurende minstens 7 jaar, gerekend van datum tot datum, in de loop van de laatste 15 kalenderjaren, gerekend van datum tot datum, vóór het einde van de arbeidsovereenkomst.

  Wordt als "zwaar beroep" beschouwd :

  - het werk in wisselende ploegen, meer bepaald de ploegenarbeid in minstens twee ploegen van minstens twee werknemers, die hetzelfde werk doen, zowel qua inhoud als qua omvang en die elkaar in de loop van de dag opvolgen zonder dat er een onderbreking is tussen de opeenvolgende ploegen en zonder dat de overlapping meer bedraagt dan één vierde van hun dagtaak, op voorwaarde dat de werknemer van ploegen alterneert;

  - het werk in een arbeidsregime zoals bedoeld in artikel 1 van de collectieve...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT