7 NOVEMBER 2022. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het tijdskrediet (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing, betreffende het tijdskrediet.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 november 2022.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing

Collectieve arbeidsovereenkomst van 27 januari 2022

Tijdskrediet (Overeenkomst geregistreerd op 9 mei 2022 onder het nummer 172499/CO/219)

Artikel 1. Toepassingsgebied

Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers met een arbeidsovereenkomst voor bedienden van de ondernemingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de diensten en organismen voor technische controles en gelijkvormigheidstoetsing.

Art. 2. Voorwerp

Deze collectieve arbeidsovereenkomst heeft tot voorwerp de coördinatie en actualisering van de sectorale regels inzake tijdskrediet.

Deze collectieve arbeidsovereenkomst vervangt de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2019 betreffende tijdskrediet, met registratienummer 154940/CO/219 en algemeen verbindend verklaard bij koninklijk besluit van 6 maart 2020, gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 13 mei 2020.

Art. 3. Duur van de uitoefening van het recht op tijdskrediet met motief

Het recht op halftijds of voltijds tijdskrediet wordt uitgebreid tot 51 of 36 maanden voor de motieven van tijdskrediet zoals bedoeld in artikel 4, § 1, a), b) en c) en § 2 van de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103 van 27 juni 2012 tot invoering van een stelsel van tijdskrediet, loopbaanvermindering en landingsbanen, gewijzigd door de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 103bis van...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT