7 NOVEMBER 2022. - Beslissing van de gedelegeerd bestuurder van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen houdende delegatie van zijn bevoegdheden inzake dagelijks bestuur

Gelet op de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe, artikelen 10/20 en 10/21;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 2019 houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal (A4+) van Brussel Preventie & Veiligheid, meer bepaald artikel één waarin de heer Yves Bastaerts wordt aangesteld om het mandaat van adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid uit te oefenen;

Gelet op het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 6 mei 2021 tot aanstelling van mevrouw Sophie Lavaux als leidend ambtenaar van Brussel Preventie & Veiligheid;

Overwegende dat artikel 10/20 van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe de hoedanigheid van gedelegeerd bestuurder van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen toekent aan de directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid, en het dagelijks beheer ervan toevertrouwt aan hem of aan zijn gedelegeerde;

Overwegende dat artikel 10/21 van dezelfde ordonnantie de opdrachten beschrijft die aan de gedelegeerd bestuurder worden toegekend in het kader van voornoemd dagelijks beheer;

Om deze redenen beslist de gedelegeerd bestuurder van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen:

Artikel 1. § 1. Onder voorbehoud van de opdrachten zoals beschreven in artikel 2 wordt het dagelijks beheer zoals bedoeld in de artikelen 10/20 en 10/21 van de ordonnantie van 28 mei 2015 tot oprichting van een instelling van openbaar nut waarin het beheer van het preventie- en veiligheidsbeleid in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest is samengebracht en tot oprichting van de Gewestelijke School voor de Veiligheids-, Preventie- en Hulpdienstberoepen - Brusafe gedelegeerd aan de heer Yves Bastaerts, adjunct-directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid.

§ 2. Deze delegatie is van onbepaalde duur. De directeur-generaal van Brussel Preventie & Veiligheid behoudt een...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT