7 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot vaststelling van de weging van de functies van niveau a van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 15 mei 2007 op de Algemene Inspectie en houdende diverse bepalingen betreffende de rechtspositie van sommige leden van de politiediensten, de artikelen 11, § 2 en 14;

Gelet op het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten (RPPol), artikel II.III.14;

Gelet op het ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten, artikel 2;

Gelet op het advies van de Inspecteur-generaal van Financiën, gegeven op 27 november 2019;

Gelet op de aanvragen die op 20 januari 2011 bij de Staatssecretaris voor Begroting en de Minister van Ambtenarenzaken werden ingediend, in toepassing van artikel 17, § 1 van het koninklijk besluit van 16 november 1994 betreffende de administratieve en begrotingscontrole ;

Gelet op het akkoord van de Staatssecretaris voor Begroting, gegeven op 9 februari 2021;

Overwegende dat geen advies is verstrekt door de Minister van Ambtenarenzaken binnen de gestelde termijn ;

Gelet op de adviesaanvraag binnen dertig dagen, die op 31 mei 2021bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Gelet op het arrest van de Raad van State nr. 237.962 van 20 april 2017, waarbij het koninklijk besluit van 11 november 2014 tot vaststelling van de weging van de betrekkingen van niveau A van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie vernietigd werd;

Overwegende het notulen van de vergadering 232 van 3 juli 2019 van het Hoog overlegcomité voor de politiediensten ;

Overwegende dat met toepassing van artikel II.III.14, § 4. RPPoL de functies van niveau A van het administratief en logistiek kader worden ingedeeld in 5 klassen, genummerd van A1 tot A5, na een weging op basis van een matrix met twee assen die de volgende criteria bevat:

 1. As « omkadering »:

  - Hiërarchie in dalende lijn (criterium 1),

  - Hiërarchie in stijgende lijn (criterium 2),

  - Budgettaire verantwoordelijkheid (criterium 3),

  - Autonomie in het personeelsbeheer (criterium 4) ;

 2. As « bijdrage » :

  - Opleidingsniveau vereist voor de uitoefening van de functie (criterium 1),

  - Ervaring vereist voor de uitoefening van de functie (criterium 2),

  - Complexiteit van de behandelde problemen (criterium 3),

  - Invloed van de functie (criterium 4);

  Overwegende dat met toepassing van het ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten er aan elk criterium een score wordt gegeven, die het resultaat is van een waarde vermenigvuldigd met een coëfficiënt (1,2,4), die het gewicht weergeeft dat aan elk criterium wordt toegewezen;

  Overwegende dat met toepassing van het ministerieel besluit van 5 juni 2007 betreffende de weging van de functies van niveau A van het administratief en logistiek kader van de politiediensten op elk van de twee assen zich vier niveaus in stijgende lijn bevinden, op basis waarvan de toewijzing van een klasse gebeurt volgens een matrixlogica, dit wil zeggen door rekening te houden met de niveaus op elk van de assen (horizontale as « omkadering » en verticale as « bijdrage »), met name:

  0 > 9 10 > 14 15 > 22 23 et + 0 > 9 10 > 14 15 > 22 23 en + 4 > 12 CLA1 CLA2 CLA3 CLA4 4 > 12 KLA1 KLA2 KLA3 KLA4 13 > 16 CLA2 CLA2 CLA3 CLA4 13 > 16 KLA2 KLA2 KLA3 KLA4 17 > 20 CLA2 CLA3 CLA4 CLA5 17 > 20 KLA2 KLA3 KLA4 KLA5 21 et + CLA3 CLA3 CLA4 CLA5 21 en + KLA3 KLA3 KLA4 KLA5

  Gelet op de functieprofielen van de functies van niveau A van de Algemene Inspectie van de federale politie en van de lokale politie

  Overwegende dat de weging voor de desbetreffende functies werd voorgelegd met het oog op het overleg met de vakorganisaties voor het verkrijgen van hun akkoord;

  Overwegende dat het organiek kader van de Algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie bestaat uit zeven categorieën van functies van niveau A:

  - Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever (AIG01),

  - Adviseur algemeen beleid jurist-raadgever (AIG02),

  - Adviseur algemeen beleid financiën/logistiek-raadgever (AIG03),

  - Adviseur algemeen beleid personeelsbeheer HRM-raadgever (AIG04),

  - Adviseur algemeen beleid vorser-raadgever (AIG05),

  - Adviseur junior Auditor (AIG06),

  - Adviseur senior Auditor (AIG07);

  Overwegende dat de volgende punten worden toegekend aan de verschillende criteria voor de functie van Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever (AIG01) :

  Overwegende dat voor het criterium 1 van de as "omkadering", namelijk de hiërarchie in dalende lijn, geen enkel personeelslid onder het gezag van de Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever wordt geplaatst; dat er dus een score van 0 punten moet worden toegekend aan dit criterium;

  Dat voor het criterium 2 van de as "omkadering", namelijk de hiërarchie in stijgende lijn, de Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever rechtstreeks rekenschap aflegt aan de Inspecteur-generaal, hetzij het equivalent van een CG/DG voor de federale politie; dat er dus een score van 3 punten moet worden toegekend aan dit criterium;

  Dat voor het criterium 3 van de as "omkadering", namelijk de budgettaire verantwoordelijkheid, de Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever geen bevoegdheid van verbintenis heeft; dat er dus een score van 0 punten moet worden toegekend aan dit criterium;

  Dat voor het criterium 4 van de as "omkadering", namelijk de autonomie in het raam van personeelsbeheer, de Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever geen rol heeft in het evaluatiesysteem; dat er dus een score van 0 punten moet worden toegekend aan dit criterium;

  Overwegende dat voor het criterium 1 van de as "bijdrage", namelijk het opleidingsniveau vereist voor de uitoefening van de functie, de Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever moet beschikken over een specifiek universitair diploma in ICT; dat er dus een score van 2 punten moet worden toegekend aan dit criterium;

  Dat voor het criterium 2 van de as "bijdrage", namelijk de ervaring vereist voor de uitoefening van de functie, de Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever moet beschikken over minimaal 6 jaar ervaring; dat er dus een score van 2 punten moet worden toegekend aan dit criterium;

  Dat voor het criterium 3 van de as "bijdrage", namelijk de complexiteit van de behandelde problemen, de Adviseur algemeen beleid ICT-raadgever volledig autonoom complexe beslissingen moet nemen, met name bij het ontwikkelen en programmeren van het informaticasysteem van de AIG en haar componenten (eigen informaticasysteem van de AIG dat volledig onafhankelijk functioneert); dat hij eveneens zijn functies opneemt ten voordele van de voorzitter van het controleorgaan op de politionele informatie; dat hij projectverantwoordelijke is voor de geïntegreerde databank van de AIG; dat hij zijn expertise eveneens ten dienste stelt van de verschillende diensten van de AIG die een beroep doen op deze functie in het kader van hun respectieve opdrachten uit hoofde van het recht op de vereiste onafhankelijkheid van de instelling; dat hij in deze opdrachten eveneens het algemeen beleid ICT en logistiek van een politiezone controleert, een opdracht die beslissingen en actievoorstellen van tactisch niveau inhoudt; dat hij dus problemen van tactische aard in verband met de planning en de coördinatie van de in te zetten middelen behandelt; dat er dus een score van 2 punten moet worden toegekend aan dit criterium;

  Dat voor het criterium 4 van de as "bijdrage", namelijk de invloed van de functie, de functie van Adviseur...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT