7 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het stadion van KVCSV Oostkamp inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden, gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, inzonderheid gelet op artikel 2, 9°, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003;

Op de voordracht van Onze Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder "perimeter", de perimeter zoals bedoeld in artikel 2, 9° van de wet van 21 december 1998 betreffende de veiligheid bij voetbalwedstrijden,

gewijzigd bij wet van 10 maart 2003, bij wet van 27 december 2004, bij wet van 25 april 2007, bij wet van 14 april 2011, bij wet van 27 juni 2016, bij wet van 21 juli 2016 en bij wet van 3 juni 2018, ingevoegd bij de wet van 10 maart 2003.

Art. 2. Voor het stadion van KVCSV Oostkamp, zijnde de site 'De Valkaart', gelegen aan de Albrecht Rodenbachstraat 39 te 8020 Oostkamp, wordt de perimeter afgebakend door: de Jasmijnstraat vanaf het kruispunt met de Poelstraat tot en met het kruispunt met de Leliestraat, de Leliestraat via de doorsteek naar de Brugsestraat (N50f), de Brugsestraat (N50f) tot en met het rondpunt met de Albrecht Rodenbachstraat (N50), de Albrecht Rodenbachstraat (N50) tot en met het rondpunt...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT