7 NOVEMBER 2021. - Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 24 december 1976 betreffende de budgettaire voorstellen 1976-1977, artikel 82, vierde lid, ingevoegd bij de wet van 21 december 1994 en gewijzigd bij de wet van 28 maart 2003;

Gelet op het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten;

Gelet op het advies van de inspecteur van Financiën, gegeven op 22 maart 2021;

Gelet op de adviesaanvraag 69.596/3 binnen dertig dagen, die op 11 juni 2021 bij de Raad van State is ingediend, met toepassing van artikel 84, § 1, eerste lid, 2°, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Overwegende dat het advies niet is meegedeeld binnen die termijn;

Gelet op artikel 84, § 4, tweede lid, van de wetten op de Raad van State, gecoördineerd op 12 januari 1973;

Op de voordracht van de Minister van Volksgezondheid, de Minister van Landbouw en de Minister van Leefmilieu,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Artikel 2 van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten, gewijzigd bij het koninklijk besluit van 21 mei 2013, wordt vervangen als volgt :

Art.2. De Raad wordt opgericht bij het Directoraat Generaal (hierna DG) Dier, Plant en Voeding - Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu.

.

Art. 2. Artikel 3 van hetzelfde besluit, vervangen bij het koninklijk besluit van 21 mei 2013, wordt vervangen als volgt:

Art. 3. De Raad bestaat uit drieëntwintig leden en is als volgt samengesteld:

1° tien ambtenaren van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu:

a) de directeur-generaal van het DG Dier, Plant en Voeding;

b) zes ambtenaren van het DG Dier, Plant en Voeding, waarvan vier van de Dienst Gewasbeschermingsmiddelen en Meststoffen, één van de Dienst Voedingsmiddelen, Dierenvoeders en andere consumptieproducten en één van de Dienst Inspectie Consumptieproducten;

c) drie ambtenaren van het DG Leefmilieu, waarvan twee van de Afdeling Productbeleid en Chemische Stoffen en een van de Dienst CITES;

2° een ambtenaar van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT