7 MEI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken, betreffende de lonen.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken

Collectieve arbeidsovereenkomst van 13 januari 2022

Lonen (Overeenkomst geregistreerd op 8 november 2022 onder het nummer 176498/CO/311)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en de werknemers van de ondernemingen welke ressorteren onder het Paritair Comité voor de grote kleinhandelszaken.

§ 2. Met "werknemers" worden de mannelijke en vrouwelijke werknemers bedoeld.

HOOFDSTUK II. - Loonschalen

Afdeling 1. - Minimummaandlonen van de bedienden

 1. Barema's

  Art. 2. De maandelijkse minimumlonen van de bedienden worden vastgesteld op 1 januari 2022, ten overstaan van index 104,75, spil van de stabilisatieschijf 102,70 - 104,75 - 106,85 (basis 2013) zoals bepaald in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst.

  Art. 3. Vanaf 1 januari 2022 zullen de minimumloonschalen en de werkelijk betaalde lonen van de bedienden verhoogd worden met 10 EUR bruto per maand.

  Aan de deeltijdse werknemers zal deze verhoging naar verhouding tot hun prestaties toegekend worden.

 2. Opklimming in de loonschaal

  Art. 4. De opklimming in de minimumloonschaal geschiedt jaarlijks en gelijkmatig.

  Zij wordt gespreid over een periode van 20 jaar voor het personeel met een vast loon en over 10 jaar voor het personeel betrokken in de omzet, in functie van de anciënniteit in de onderneming.

  De opklimming in de loonschaal wordt verdeeld als volgt :

  1. voor de bedienden aangeworven zonder beroepservaring : 100 pct. in functie van de anciënniteit in de onderneming;

  2. voor de bedienden aangeworven met beroepservaring : 50 pct. in functie van de verworven...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT