7 MEI 2023. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de barema's en concordantie van de functies (1)

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend wordt verklaard de als bijlage overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2022, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende de harmonisering van de barema's en concordantie van de functies.

Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

Gegeven te Brussel, 7 mei 2023.

FILIP

Van Koningswege :

De Minister van Werk,

P.-Y. DERMAGNE

_______

Nota

(1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

Bijlage

Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige en welzijns- en gezondheidssector

Collectieve arbeidsovereenkomst van 25 februari 2022

Harmonisering van de barema's en concordantie van de functies (Overeenkomst geregistreerd op 30 september 2022 onder het nummer 175620/CO/332)

HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werknemers en op de werkgevers van de instellingen die ressorteren onder het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector en die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest, met name : centra voor gezinsplanning, centra voor maatschappelijk werk, diensten voor geestelijke gezondheidszorg, centra voor zorgcoördinatie en thuisverzorging, centra voor tele-onthaal, hulp- en zorgverleningsnetwerken en diensten gespecialiseerd in verslavingen, diensten voor sociale inschakeling, diensten voor schuldbemiddeling, centra en diensten voor de bevordering van de gezondheid en andere welzijns- en gezondheidsdiensten die ressorteren onder Paritair Comité 332 voor de Franstalige en Duitstalige gezondheidssector en die gesubsidieerd worden door het Waalse Gewest.

§ 2. Voor de toepassing van deze overeenkomst, wordt onder "werknemer" verstaan : het arbeiders- en bediendepersoneel, zowel mannen als vrouwen.

§ 3. Deze collectieve arbeidsovereenkomst geeft uitvoering aan het intersectoraal tripartiete akkoord van de Waalse non-profitsector 2021-2024 van 26 mei 2021.

Art. 2. § 1. De bepalingen van deze collectieve arbeidsovereenkomst stellen de regels vast die toepasbaar zijn op alle werknemers opgenomen in artikel 1, en bepalen enkel de minimumlonen, waarbij alle vrijheid aan de partijen wordt gelaten om overeen te komen over gunstigere voorwaarden voor de werknemers.

§ 2. Daarnaast mogen zij geen afbreuk doen aan de bepalingen die gunstiger zijn voor de werknemers, daar waar een dergelijke situatie bestaat. De correcte toepassing ervan vereist dat alle bijkomende subsidies ten gunste van de werknemers met toepassing van het intersectoraal tripartiete akkoord van de Waalse non-profitsector en de toepassingsmodaliteiten ervan, ook integraal aan hen worden toegekend. Over de nadere regels voor het gebruik van de subsidie zal sociaal overleg op lokaal niveau in de ondernemingsraad plaatsvinden, bij ontstentenis, in het comité voor preventie en bescherming op het werk, bij ontstentenis, met de vakbondsafvaardiging of, bij ontstentenis, rechtstreeks met de werknemers.

HOOFDSTUK II. - Loonschalen - omzetting

Art. 3. § 1. Op 1 januari 2022 is een baremieke verhoging van toepassing, overeenkomstig bijlage 1. Die sluit aan op het begrotingstraject van de NPA's 2021-2024, overeenkomstig het protocolakkoord dat de sociale partners op 25 februari 2022 hebben ondertekend (cfr. bijlage 2).

§ 2. Voor de toepassing van dit artikel, verwijzen de partijen naar de volgende tabel :

Benaming/Dénomination Barema/Barème A. Personeel met het statuut "bediende"/A. Personnel de statut "employé" Directiepersoneel/Personnel de direction Directeur-coördinator/Directeur-coordinateur 1/80 Administratief personeel/Personnel administratif Licentiaat - Master/Licencié - Master 1/80 Gegradueerde - Bachelor/Gradué - Bachelier 1/55-1/61-1/77 Niet-gegradueerde directiesecretaris/Secrétaire de direction non gradué 1/39 Opsteller/Rédacteur 1/50 Klerk/Commis 1/26 Rekenplichtige opsteller/Rédacteur comptable 1/31 Psychologisch, medisch en sociaal personeel/Personnel psycho-médico-social Licentiaat - Master/Licencié - Master 1/80 Hoofd sociaal assistent/Assistant social en chef/ 1/78s Verpleegkundige communautaire gezondheid ("sociaal verpleger")/Infirmier en santé communautaire ("infirmier social") 1/55-1/61-1/77 (+ 2 jaar/+ 2 ans) Gegradueerde - Bachelor met specialisatie (bijvoorbeeld gespecialiseerd in psychiatrie)/Gradué - Bachelier avec spécialisation (par exemple spécialisé en psychiatrie) 1/55-1/61-1/77 (+ 2 jaar/+ 2 ans) Maatschappelijk assistent/Assistant social 1/55-1/61-1/77 Coördinator van diensten en thuisverzorging/Coordinateur de services et de soins à domicile 1/55-1/61-1/77 Gegradueerd verpleger/Infirmier gradué 1/55-1/61-1/77 Gegradueerde...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT