7 JULI 2023. - Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, de loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten

Rechtsgronden

Dit besluit is gebaseerd op:

- het decreet van 19 april 1995 betreffende de organisatie en de werking van de loodsdienst van het Vlaamse Gewest en betreffende de brevetten van havenloods, bootman en diepzeeloods, artikel 12, artikel 15, gewijzigd bij het decreet van 16 juni 2006, en artikel 17, gewijzigd bij het decreet van 9 oktober 2020.

Vormvereisten

De volgende vormvereisten zijn vervuld:

- De Vlaamse minister, bevoegd voor het budgettair beleid, heeft zijn akkoord gegeven op 8 mei 2023;

- De Raad van State heeft advies 73.652/3 gegeven op 19 juni 2023.

Juridisch kader

Dit besluit sluit aan bij de volgende regelgeving:

- het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot invoering van een volumekorting op het loodsgeld voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren.

Initiatiefnemer

Dit besluit wordt voorgesteld door de Vlaamse minister van Mobiliteit en Openbare Werken.

Na beraadslaging,

DE VLAAMSE REGERING BESLUIT:

Artikel 1. In artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 juli 2016 tot vaststelling van de tarieven van het loodsgeld, de loodsvergoedingen voor loodsverrichtingen in de loodsvaarwateren en andere kosten worden de volgende wijzigingen aangebracht:

 1. in punt 1° worden tussen de zinsnede "blokmaat:" en de zinsnede "lengte x" de woorden "de vermenigvuldiging van" ingevoegd;

 2. punt 2° wordt vervangen door wat volgt:

  "2° breedte: de maximale breedte in meter, afgerond tot twee cijfers na de komma, inbegrepen de uitstekende gedeelten op de scheepzij of de brug, zoals aangeduid op IHS Maritime Sea-Web, tenzij de exploitant een afwijking op basis van het actuele scheepsplan of het "general arrangement plan" kan voorleggen;";

 3. er wordt een punt 3° /1 ingevoegd, dat luidt als volgt:

  "3° /1° inkomend: vaart die van zee komt;";

 4. punt 4° wordt vervangen door wat volgt:

  "4° lengte: de maximale lengte over alles in meter, afgerond tot twee cijfers na de komma, zoals aangeduid op IHS Maritime Sea-Web, tenzij de exploitant een afwijking op basis van de "Wheelhouse poster" of de "Pilot card" kan voorleggen;";

 5. punt 5° tot en met 8° worden opgeheven;

 6. er worden een punt 8° /1 en 8° /2 ingevoegd, die luiden als volgt:

  "8° /1 uitgaand: vaart die naar zee gaat, of verhalingen inclusief een reis tussen twee havens in het werkingsgebied;

 7. /2 werkingsgebied: het werkingsgebied, vermeld in artikel 1, 14°, van het Besluit loodsbestelregeling Scheldereglement 2013 van 19 september 2013;";

 8. punt 9° wordt vervangen door wat volgt:

  "9° zomerdiepgang: de maximale inzinking van het gelijklastige vaartuig in meter, waarbij de voor- en achterdiepgang identiek zijn in de zomer in zoet water volgens het Internationaal Verdrag betreffende de uitwaring van schepen. Dat komt overeen met de zomerdiepgang in zout water in meter, afgerond tot twee cijfers na de...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT