7 JULI 2022. - Koninklijk besluit tot machtiging van de Nationale Loterij NV van publiek recht om haar dochteronderneming Scooore NV te kunnen betrekken bij de uitvoering van bepaalde taken van openbare dienst

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij, artikel 6, § 2/3;

Gelet op het advies van de Inspecteur van Financiën, gegeven op 14 juli 2021;

Gelet op het advies van de Raad van State 71.535/4 van 15 juni 2022

Op de voordracht van de Vice-eersteminister en Minister van Financiën, belast met de Coördinatie van de fraudebestrijding en de Nationale Loterij,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. De Nationale Loterij NV van publiek recht wordt gemachtigd om haar dochteronderneming Scooore NV te kunnen betrekken bij de uitvoering van de taken van openbare dienst inzake weddenschappen zoals vermeld in artikel 40 van het vierde beheerscontract gesloten tussen de Staat en de Nationale Loterij NV van publiek recht en...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT