7 JANUARI 2021. - Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend worden verklaard : a) de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders; b) de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders (1)

 
GRATIS UITTREKSEL

FILIP, Koning der Belgen,

Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet.

Gelet op de wet van 5 december 1968 betreffende de collectieve arbeidsovereenkomsten en de paritaire comités, inzonderheid op artikel 28;

Gelet op het verzoek van het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid;

Op de voordracht van de Minister van Werk,

Hebben Wij besloten en besluiten Wij :

Artikel 1. Algemeen verbindend worden verklaard :

 1. de als bijlage 1 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders

 2. de als bijlage 2 overgenomen collectieve arbeidsovereenkomst van 22 april 2020, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, tot aanpassing van de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019 betreffende de bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders.

  Art. 2. De minister bevoegd voor Werk is belast met de uitvoering van dit besluit.

  Gegeven te Brussel, 7 januari 2021.

  FILIP

  Van Koningswege :

  De Minister van Werk,

  P.-Y. DERMAGNE

  _______

  Nota

  (1) Verwijzing naar het Belgisch Staatsblad :

  Wet van 5 december 1968, Belgisch Staatsblad van 15 januari 1969.

  Bijlage 1

  Paritair Comité voor de voedingsnijverheid

  Collectieve arbeidsovereenkomst van 10 december 2019

  Bijdrage van de werkgevers in de verplaatsingskosten van de arbeiders

  (Overeenkomst geregistreerd op 6 februari 2020

  onder het nummer 156922/CO/118)

  Preambule

  Bedoeling van deze collectieve arbeidsovereenkomst is de basiscao van 2012 volledig te vervangen samen met alle wijzigende collectieve arbeidsovereenkomsten.

  HOOFDSTUK I. - Toepassingsgebied

  Artikel 1. § 1. Deze collectieve arbeidsovereenkomst is van toepassing op de werkgevers en op de arbeiders van de voedingsindustrie.

  § 2. Met "arbeiders" worden de mannelijke en vrouwelijke arbeiders bedoeld.

  HOOFDSTUK II. - Bijdrage van de werkgever

  Art. 2. De bijdrage van de werkgever in de verplaatsingskosten van de arbeiders wordt als volgt vastgesteld :

 3. Vervoer per spoorwegen (Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen) :

  De tussenkomst van de werkgever in de prijs van het gebruikte vervoerbewijs wordt berekend op basis van de treinkaartarieven van de NMBS.

  De bijdrage bedraagt gemiddeld 80 pct. van het treinkaarttarief.

  In bijlage 1 worden de bedragen vermeld die van toepassing zijn vanaf 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020.

  In bijlage 2 worden de bedragen vermeld die van toepassing zijn vanaf I februari 2020.

  Dit barema zal jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven.

 4. Gemeenschappelijk openbaar vervoer met uitzondering van het treinvervoer :

  Voor wat betreft het gemeenschappelijk openbaar vervoer, met uitzondering van het treinvervoer, zal de bijdrage van de werkgever in de prijs van de abonnementen voor de verplaatsingen vanaf 1 kilometer, berekend vanaf de vertrekhalte, vastgesteld worden volgens de hierna vastgestelde modaliteiten :

  - wanneer de prijs van het vervoer in verhouding tot de afstand staat, wordt de tussenkomst van de werkgever In de prijs van het gebruikte vervoerbewijs berekend op basis van treinkaarttarieven van de NMBS. De bijdrage bedraagt gemiddeld 80 pct. van het treinkaarttarief. Deze tabel is in bijlage 1 van deze collectieve arbeidsovereenkomst opgenomen geldend voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 en in de tabel bijlage 2 geldend vanaf 1 februari 2020;

  - wanneer de prijs een eenheidsprijs is, ongeacht de afstand, wordt de bijdrage van de werkgever forfaitair vastgesteld en bedraagt zij 80 pct. van de effectief door de werknemer betaalde prij s, zonder evenwel het bedrag van de werkgeverstussenkomst voor een afstand van 7 kilometers uit de tabel van bijlage 1, geldend voor de periode 1 januari 2020 tot en met 31 januari 2020 en uit de tabel van bijlage 2, geldend vanaf 1 februari 2020, te overschrijden.

  Deze barema's zullen jaarlijks automatisch en proportioneel aangepast worden aan de verhoging van de treintarieven.

 5. Verplaatsingen met de fiets :

  Werknemers die zich volledig of gedeeltelijk met de fiets verplaatsen, ontvangen vanaf 1 januari 2020 een fietsvergoeding van 0,24 EUR per afgelegde kilometer (heen en terug, van en naar het werk), voor de volledige afstand.

  Onder het begrip 'fiets' verstaan we drie types :

  - Het rijwiel :

  Elk voertuig met 2 of meer wielen :

  - dat via pedalen of handgrepen met spierkracht wordt aangedreven;

  - dat uitgerust is met een elektrische hulpmotor tot 250 W en geen ondersteuning meer biedt vanaf 25 km per uur (of eerder, indien de bestuurder ophoudt met trappen).

  - Het gemotoriseerd rijwiel :

  Elk twee-, drie- of vierwielig voertuig met pedalen :

  - uitgerust met een elektrische hulpaandrijving met als hoofddoel trapondersteuning waarvan de aandrijfkracht wordt onderbroken bij een voertuigsnelheid van maximum 25 km per uur, met uitsluiting van de hierboven vermelde rijwielen.

  Het nominaal...

Om verder te lezen

PROBEER HET UIT