7 DECEMBER 2022. - Leefmilieu Brussel. - Bericht. - Indexering van het bedrag van de belasting op het verbranden van afvalstoffen vastgelegd door artikel 40 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, de 18 janvier 2023

Artikel M.

Met toepassing van artikel 42 van de Ordonnantie van 14 juni 2012 betreffende afvalstoffen, is het bedrag van deze belasting met ingang van 1 januari aangepast aan de evolutie van het indexcijfer van de consumptieprijzen van het Rijk, op basis van het indexcijfer van de maand november van het voorgaande jaar, een eerste keer op 1 januari 2023 op basis van het indexcijfer van november 2022. Het geïndexeerde bedrag wordt afgerond naar de hogere eurocent.

Dit bedrag is voor het jaar 2023 vastgesteld op 16,59 euro, met ingang van 1 januari 2023.

Dit bedrag is berekend op de volgende wijze: (indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2022 gedeeld door het indexcijfer van de consumptieprijzen van de maand november 2021) vermenigvuldigd met het in artikel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT