7 APRIL 2023. - Ministerieel besluit tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister

De Minister van Binnenlandse Zaken, Institutionele Hervormingen en Democratische Vernieuwing,

Gelet op het koninklijk besluit van 5 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling, de werkwijze en de bevoegdheden van het beheerscomité van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister, gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 12 oktober 2006, 18 december 2007, 18 april 2017, 25 december 2017 en 6 december 2018;

Gelet op het ministerieel besluit van 18 januari 2019 tot aanstelling van de leden van het comité opgericht tot beheer van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer belast met het beheer van de identiteitskaarten,

Besluit :

Artikel 1. Tot leden van het comité opgericht tot beheer van de Administratieve dienst met boekhoudkundige autonomie voor het beheer van de identiteitskaarten en van het Rijksregister, hierna genoemd "Beheerscomité", worden aangesteld:

- de voorzitster van het Directiecomité van de FOD Binnenlandse Zaken, als voorzitster;

- de Directeur-generaal van de Algemene Directie Identiteit en Burgerzaken van de FOD Binnenlandse Zaken, als ondervoorzitter;

- De heer Stefan HOVART als vertegenwoordiger van de stafdienst Personeel en Organisatie van de FOD Binnenlandse Zaken;

- De heer Philippe MOREAU als vertegenwoordiger van de stafdienst Begroting en Beheerscontrole van de FOD Binnenlandse Zaken;

- De heer Jack HAMANDE als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Vereenvoudiging en Digitalisering van de FOD Beleid en Ondersteuning;

- De heer Bart VRANCKEN als vertegenwoordiger van de Algemene Directie Innovatie en Digitale Oplossingen van de FOD Binnenlandse Zaken;

- Mevrouw Séni VAN HAUWAERT als vertegenwoordiger van het Directoraat-generaal Begroting en Beleidsevaluatie van de FOD Beleid en Ondersteuning;

- De heer Freddy ROOSEMONT als vertegenwoordiger van de Dienst Vreemdelingenzaken van de FOD Binnenlandse Zaken;

- De heer Bruno MARIEN als vertegenwoordiger van de FOD Buitenlandse Zaken.

Art. 2...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT